Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Elektronická prihláška

Vážení uchádzači,  

na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR doručeného dňa 22-05-2017, Ekonomická fakulta UMB dodatočné ponúka štúdium inžinierskeho študijného programu PODNIKOVÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku s miestom štúdia v POPRADE.

Cez uvedenú stránku je možné podávať prihlášku na uvedený študijný program pre akademický rok 2017/2018 elektronickou formou.

Nech sa páči, vstúpte - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Bližšie informácie TU

Vytlačenú e-prihlášku spolu s prílohami zasielate priamo na fakultu - Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 5. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia