Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Elektronická prihláška

Vážení uchádzači,  

Cez uvedenú stránku je možné podávať prihlášku na uvedený študijný program pre akademický rok 2018/2019 elektronickou formou.

Nech sa páči, vstúpte - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Bližšie informácie TU

Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zaslať vytlačenú a podpísanú verziu elektronickej prihlášky s prílohami na fakultu na adresu: Ekonomická fakulta UMB, študijné oddelenie, Tajovského 10, 975 90  Banská Bystrica. Elektronická prihláška bez doručenia vytlačenej verzie nie je platná.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 3. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia