Konzultačný deň

Názov kurzu:
Konzultačný deň - príprava na prijímaciu skúšku
Cieľ kurzu:
Poskytnúť základné informácie o obsahu a rozsahu vedomostí potrebných na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na Ekonomickú fakultu UMB z matematiky, základov ekonómie a cudzieho jazyka.
Cieľová skupina:
záujemcovia o štúdium na Ekonomickej fakulte UMB
Rozsah:
5 hodín
Organizačný garant:
Monika Tomášiková,
Referát rozvoja EF UMB, Banská Bystrica
Forma výučby:
samostatné vypracovanie vzorových písomných testov
s ich následným vyhodnotením
Termín konania:
3. jún 2017 od 9.00 hod. (registrácia od 8:30 hod.)
Miesto výučby:
- Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10,
Banská Bystrica
Termín prihlásenia:
do 31. mája 2017
Spôsob prihlásenia:
mailom na adresu monika.tomasikova@umb.sk alebo telefonicky na tel. čísle 048/446 21 44048/446 21 44 s uvedením: mena a priezviska, adresy bydliska, mailovej adresy, tel. čísla, názvu kurzu a cudzieho jazyka.
Cena:
17 €
Forma úhrady:
poštovým peňažným poukazom typu „U“ alebo bankovým prevodom na adresu:

Ekonómia, o.z., Tajovského 10,
975 90 Banská Bystrica

číslo účtu: SK35 0900 0000 0003 0110 0662
v správe pre prijímateľa uviesť meno uchádzača

konštantný sysmbol: 0308
variabilný symbol: 2205

Dokladom o zaplatení sa účastník preukáže pred otvorením kurzu.
Kontakt:
Referát rozvoja
Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Monika Tomášiková
tel.: 048 / 446 21 44048 / 446 21 44
e-mail: monika.tomasikova@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 31. 1. 2017 | Aktualizoval: Administrátor