Oznamy pre diplomantov

Inštrukcie pre odovzdávanie záverečných prác sú uvedené v nižšie priložených súboroch!!! 

Instructions for submission of final theses are specified in below attached files!!!

 

 

VÝBER A PRIHLÁSENIE SA NA TÉMU DIPLOMOVEJ PRÁCE

Vážené študentky, vážení študenti,

zoznam tém záverečných prác pre budúci akademický rok bude v AIS k dispozícii vo finálnej podobe k 31.3.  Postup ich výberu/konzultácie je uvedený dole v prílohe.


 


Dear students,

The list of available topic of final theses will be available in AIS since March 31. The procedure related to the selection, enlisting process and deadlines are available in enclosed PDF file.

02 EMP_Zaradenie študentov_IŠS_jún_27052020.pdf (29. 5. 2020 11:54:41)
Final thesis submission.pdf (7. 4. 2020 13:38:54)
Odovzdanie DP a BP 2020.pdf (7. 4. 2020 13:38:48)
Výber záverečných prác_Application for final thesis_2020_2021.pdf (20. 3. 2020 14:15:41)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš