Cestovný ruch

Milí uchádzači o bakalárske štúdium cestovného ruchu!
 
Ako absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia cestovného ruchu
budete kvalifikovanými ekonómami – technológmi služieb cestovného ruchu.
Počas štúdia si osvojíte sústavu vedomostí z ekonómie, práva, kvantitatívnych metód,
manažmentu, marketingu, financií a účtovníctva. Získate odborné komunikačné schopnosti
vo svetovom jazyku a praktické zručnosti z informatiky. Svoje vedomosti si prehĺbite
štúdiom odborných predmetov z cestovného ruchu, technológie služieb cestovného ruchu,
geografie, dejín kultúry, ekonomiky a manažmentu podnikov a podnikania v cestovnom ruchu.
Ako absolventi cestovného ruchu budete schopní tvoriť programy a produkty cestovného ruchu, organizovať a viesť pracovné tímy, riadiť obchodno-prevádzkové procesy v podnikoch služieb cestovného ruchu, budete mať primerané prevádzkové zručnosti. Získate vedomosti
o ekologickom správaní v cestovnom ruchu, kvalifikovane zvládnete sprievodcovskú činnosť
i kontakt s klientelou a obchodnými partnermi. Uplatníte sa na základnom a strednom stupni
riadenia pri poskytovaní osobných služieb v podnikovej sfére cestovného ruchu
a budete pripravení v tejto sfére aj podnikať.
 
Po prvom roku štúdia si môžete svoje vedomosti rozšíriť v rozsiahlej sieti
partnerských vysokých škôl podobného zamerania v krajinách západnej Európy
počas výmenného programu Erasmus.
 
Počas štúdia budete mať príležitosti zúčastňovať sa prednášok odborníkov z praxe,
absolvovať stáže, odborné praxe a exkurzie v podnikoch, organizáciách a cieľových miestach
cestovného ruchu na Slovensku i v zahraničí.
 
Popri štúdiu cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
si môžete svoj študentský život spríjemňovať účasťou na kultúrnych,
spoločenských, gastronomických či športových podujatiach
i návštevou atraktivít a prírodných lokalít v okolí mesta.    
 
Na stretnutia s Vami sa tešia členovia
Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania. 

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 1. 2013 | Aktualizoval: Makovník Tomáš