Teritoriálny manažment

Študijný program Teritoriálny manažment je súčasťou študijného odboru Verejná správa a regionálny rozvoj, ktorý je možné na fakulte študovať od roku 1993. Štúdiom tohto interdisciplinárneho programu absolventi získajú znalosti a zručnosti potrebné pre uplatnenie na pozíciách výkonných pracovníkov a pracovníkov na nižšom a strednom stupni manažmentu vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Absolventi sa môžu zamestnať v organizáciách a inštitúciách miestnej a regionálnej samosprávy a nimi založených a zriadených podnikoch, inštitúciách a organizáciách ústrednej a miestnej štátnej správy, neziskových, poradenských, konzultačných a vzdelávacích inštitúciách, rozvojových agentúrach.

Nadväznosť bakalárskeho programu Teritoriálny manažment na druhý stupeň vysokoškolského štúdia je kontinuálne zabezpečená študijným programom Teritoriálne štúdiá v inžinierskom stupni štúdia v odbore Verejná správa a regionálny rozvoj.

Prečo študovať program Teritoriálny manažment?

Okrem univerzálneho ekonomického vzdelania zahŕňajúceho vedomosti a zručnosti v oblasti ekonómie, riadenia a financovania podniku, účtovníctva, manažmentu a marketingu, si svoje schopnosti rozšírite štúdiom cudzích jazykov a informatiky.

Získate vedomosti v oblasti riadenia štátu, regiónov, miest a obcí, verejných financií, verejnej politiky práva, teritoriálneho manažmentu a marketingu a ďalších spoločensko-vedných disciplín s dôrazom na ich priestorový aspekt.

Zároveň nadobudnete poznatky potrebné pre kvantitatívne analýzy, prognózovanie a pre využívanie rôznych softvérových aplikácií, ktoré sa uplatňujú pri odborných a riadiacich činnostiach v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja.

Naučíte sa odborne komunikovať, uplatňovať interdisciplinárny prístup v procesoch rozhodovania, tvorivo pracovať a pracovať v tíme.

Študujete v menších, flexibilných skupinách, s dôrazom na individuálny prístup, získavanie teoretických vedomostí a praktických zručností, riešením aktuálnych problémov z praxe, zapojením do domácich a zahraničných projektov vedecko-výskumného charakteru. Môžete sa zúčastňovať zaujímavých prednášok úspešných ľudí a uznávaných odborníkov.

Naše štúdium je flexibilné i tým, že si dotvárate rozvrh hodín, vyberáte termíny svojich skúšok, máte možnosť výberu alebo návrhu vlastných tém záverečných prác.

Okrem štúdia na EF UMB vytvárame možnosti študovať na vysokých školách v zahraničí s možnosťou získať grant, v rámci projektov absolvovať stáže na zahraničných spolupracujúcich univerzitách alebo v domácom prostredí získať praktické skúsenosti.

V 2. stupni štúdia máte možnosť získať dvojitý diplom s Univerzitou Reims Champagne-Ardenne (URCA) vo Francúzsku.

Po ukončení štúdia budete flexibilní a schopní uplatniť sa vo verejnom, ako aj súkromnom sektore, organizáciách a inštitúciách regionálneho, národného a medzinárodného významu.

Náš absolvent patrí medzi najvyhľadávanejších na trhu - až 60% má prácu už pri promócii. 90% absolventov EF UMB má prácu do troch mesiacov po ukončení štúdia.

 

Vybrané predmety I. stupňa:

Ekonómia, Právo, Informatika, Ekonomika a financovanie podniku, Financie a mena, Manažment, Marketing, Účtovníctvo, Politológia, Psychológia, Sociológia, Manažment území, Marketing území, Municipálna ekonomika a politika, Databázové systémy.

KVEaRR 2019.pdf (10. 10. 2018 14:57:47)
2019_KVEaRR_TM.pdf (10. 10. 2018 14:52:58)
úspešní absolventi ESU.docx (24. 11. 2014 14:49:27)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 10. 10. 2018 | Aktualizoval: Kološta Stanislav