Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

Milí uchádzači o štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela.
Ceníme si Váš záujem stať sa študentami našej fakulty. Vybrali ste si školu, za ktorej úspechy hovorí jej bohatá história, postavenie v rebríčku vysokých škôl na Slovensku, ako aj úspešnosť uplatnenia jej absolventov v praxi. Odbor ekonomika a manažment podniku je dlhodobo známy vysokým záujmom a to pre svoju atraktívnosť a využiteľnosť v praxi.

Počas štúdia môžete absolvovať vybrané predmety v cudzom jazyku, aj keď študujete slovenskú formu vybraného študijného programu. Zároveň sa Vám otvárajú obrovské možnosti absolvovania časti svojho štúdia v zahraničí v rámci študentských mobilít na niekoľkých desiatkach zmluvne viazaných univerzít z rôznych krajín sveta. Mnoho odborných prednášok z praxe sa realizuje aj počas a mimo pravidelnej výučby, čím sa nestráca kontakt s reálnym životom slovenských podnikov.

Absolvent druhého stupňa štúdia v tomto študijnom programe dokáže analyzovať zložité ekonomické väzby v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov. Vyznačuje sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní. Má značné vedomosti nielen z operatívneho riadenia, ale aj z oblasti strategického rozhodovania. Ako absolvent programu ekonomika a manažment malých a stredných podnikov ovláda moderné metódy a techniky rozhodovania, vie využívať softvérové produkty v procesoch riadenia a osvojil si základy komerčného práva. Ovláda problematiku firemného plánovania, vie efektívne riadiť investičné aktivity a posudzovať efektívnosť investičných procesov.

Sme presvedčení, že si svoj dôležitý krok v živote starostlivo premyslíte, vyberiete si správne a že sa budeme už čoskoro stretávať na chodbách Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici alebo Poprade.

Prezentácia - štúdium na 2. stupni v odbore EMP - program EMMSP a MMP.pptx (23. 3. 2018 12:39:07)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 3. 2018 | Aktualizoval: Elexa Ľuboš