Ekonomika a riadenie cestovného ruchu

Milí uchádzači o inžinierske štúdium cestovného ruchu!
 
Ako absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia cestovného ruchu
budete kvalifikovanými manažérmi cestovného ruchu schopnými riadiť podnikové
a národohospodárske procesy v cestovnom ruchu. Po absolvovaní odborných predmetov
budete mať vedomosti a spôsobilosti z ekonómie cestovného ruchu, kontrolingu podnikov
cestovného ruchu, manažmentu a marketingu cestovného ruchu, informačných systémov
v cestovnom ruchu, ako aj manažérstva kvality a vzťahov so zákazníkom v cestovnom ruchu
a manažérskej komunikácie, ktoré Vám umožnia samostatne a tvorivo viesť tímy a prevziať
zodpovednosť za komplexné rozhodovanie. Budete spôsobilí formulovať hypotézy (kvalifikované
predpoklady), vhodnými exaktnými metódami analyzovať údaje, ovládať moderné metódy
a techniky rozhodovania. Ako absolventi sa uplatníte na strednom a vrcholovom stupni riadenia
podnikov cestovného ruchu, v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v orgánoch
štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného ruchu, ako aj v odbornom školstve
cestovného ruchu, vo vedeckom výskume, v projektových a poradenských organizáciách
cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Po absolvovaní u nás budete spĺňať
legislatívne požiadavky pre súkromné podnikanie v cestovnom ruchu.
 
Aj v druhom stupni štúdia budete mať príležitosti zúčastňovať sa
prednášok odborníkov z praxe, študentských mobilít, stáží, odborných praxí
a exkurzií v podnikoch, organizáciách a cieľových miestach
cestovného ruchu na Slovensku i v zahraničí.
 
V študijnom programe Ekonomika a riadenie cestovného ruchu
si osvojíte vedomosti a získate znalosti z manažmentu hotelov, cestovných kancelárií,
cestovných agentúr, pohostinských zariadení i projektovania zariadení cestovného ruchu.
 
Po absolvovaní študijného programu Ekonomika a riadenie cestovného ruchu
Vám ponúkame možnosť získať dvojitý diplom vydávaný v spolupráci s prestížnou
Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt, ktorý Vám umožní
ľahšie uplatnenie na trhu práce v Európe.
 
Veríme, že sa po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia
rozhodnete pokračovať v inžinierskom štúdiu u nás.
 
Na stretnutia s Vami sa tešia členovia
Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 11. 2015 | Aktualizoval: Horvátová Lucia