Teritoriálne štúdiá

Novo akreditovaný študijný program druhého stupňa Teritoriálne štúdiá je výsledkom viac ako 30-ročnej nepretržitej vedecko-výskumnej, publikačnej a pedagogickej činnosti, ktorá na pôde EF UMB vytvorila základ pre uskutočňovanie akreditovaného a medzinárodne uznaného študijného programu Ekonomika a správa území. Na základe potrieb praxe a spolupráce s medzinárodným akademickým prostredím prechádzal tento program viacerými inováciami, tak aby zohľadnil trendy v územnom a regionálnom rozvoji, až do súčasnej podoby akreditovaného študijného programu Teritoriálne štúdiá v študijnom odbore Verejná správa a regionálny rozvoj.

Študijný program Teritoriálne štúdiá prehlbuje a rozširuje poznatky, zručnosti a skúsenosti nadobudnuté v 1. stupni štúdia a zabezpečuje kontinuitu študijného programu bakalárskeho štúdia Teritoriálny manažment. Interdisciplinárny charakter obsahu programu však otvára možnosti aj pre absolventov podobných študijných programov 1. stupňa štúdia iných vysokých škôl a univerzít.

Absolvent študijného programu je multidisciplinárne vzdelaný a flexibilný. Vďaka obsahu štúdia dokáže pracovať v domácom aj medzinárodnom prostredí. Náš absolvent svoju erudíciu a kompetencie využije v riadiacich funkciách orgánov EU, ústrednej a miestnej štátnej správy, územnej samosprávy a ďalších nimi zriadených a založených subjektoch. Uplatní sa tiež v organizáciách podieľajúcich sa na rozvoji územia, v súkromnom aj neziskovom sektore, vo vedeckých a výskumných inštitúciách, rozvojových a poradenských agentúrach, ale aj ako konzultant alebo poradca v špecifických oblastiach súvisiacich s rozvojom územia nielen v krajinách EU, ale aj rozvojovom svete.

Čo získate absolvovaním programu Teritoriálne štúdiá?

Nadobudnete moderné teoretické vedomosti a zručnosti založené na súčasnom stupni poznania ekonomických, právnych, spoločenských, marketingových a manažérskych vedných disciplín.

Rozvíjate si schopnosť tvorivo uplatňovať vedomosti pri výkone povolania v domácom a medzinárodnom prostredí - v orgánoch Európskej únie, v orgánoch štátnej správy na úrovni vlády, ministerstiev, ústredných a miestnych orgánov, v územnej samospráve na úrovni regiónov, miest a obcí, organizáciách poskytujúcich verejné služby, v inštitúciách podieľajúcich sa na regionálnom a miestnom rozvoji.

Dôraz študijného programu na štúdium cudzích jazykov otvára priestor pre mobility študentov na zahraničné univerzity. Máte možnosť študovať v anglickom jazyku blok Regional development alebo vo francúzskom jazyku na Univerzite Reims Champagne-Ardenne (URCA) vo Francúzsku, kde môžete získať dvojitý diplom (diplom zo slovenskej a francúzskej univerzity) na základe dohody o spolupráci medzi UMB v Banskej Bystrici a Univerzitou Reims Champagne-Ardenne (URCA) vo Francúzsku (http://www.univ-reims.fr/).

Vyberáte si podľa vlastných preferencií zo 4 blokov povinne voliteľných predmetov (Manažment obcí, miest a regiónov; Verejná správa; Regionálny rozvoj v rozvojových krajinách; Regional development).

Naučíte sa odborne komunikovať, uplatňovať interdisciplinárny prístup v procesoch rozhodovania, tvorivo pracovať a viesť pracovné tímy, domáce i zahraničné.

Študujete v menších, flexibilných skupinách, s dôrazom na individuálny prístup, získavanie teoretických vedomostí a praktických zručností, riešením aktuálnych problémov z praxe, zapojením do domácich a zahraničných projektov vedecko-výskumného charakteru.

Okrem štúdia na EF UMB vytvárame možnosti študovať na vysokých školách v zahraničí, s možnosťou získať grant, v rámci projektov absolvovať stáže na zahraničných spolupracujúcich univerzitách alebo v domácom prostredí získať praktické skúsenosti.

Náš absolvent patrí medzi najvyhľadávanejších na trhu - až 60% má prácu už pri promócii. 90% absolventov EF UMB má prácu do troch mesiacov po ukončení štúdia.

Vybrané predmety II. stupňa

Manažment verejnej správy. Plánovanie a riadenie rozvoja území. Regionálna ekonomika a politika. Marketingové stratégie rozvoja území. Finančný manažment vo verejnom a neziskovom sektore. Informačné systémy. Environmentálna ekonómia a politika. Projektový manažment v regionálnom rozvoji. Partnerstvo a komunikácia v regionálnom rozvoji. Právna administratíva. Verejná politika. Kreatívne územia. Ekonomika a politika rozvojových krajín.

KVEaRR 2019.pdf (10. 10. 2018 14:59:13)
Získajte dvojitý diplom v 2. stupni štúdia ESU vo Francúzsku - Remeš.pdf (4. 10. 2015 17:18:39)
úspešní absolventi ESU.docx (24. 11. 2014 14:51:55)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 10. 10. 2018 | Aktualizoval: Kološta Stanislav