SAIA info

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

SAIA vznikla v 90. rokoch minulého storočia na pôde ministerstva školstva. Nové spoločenské podmienky si prirodzene vyžiadali existenciu nezávislej informačnej agentúry, ktorá by zaručovala prístup k informáciám a poskytovala poradenstvo o možnostiach štúdia v zahraničí a ktorá by vytvorila otvorený a transparentný systém uchádzania sa o štipendiá, ktoré v období po zmene režimu Slovensku ponúkli zahraničné vlády a rôzne mimovládne neziskové organizácie...

PROGRAMY SAIA n.o.:

Akademické mobility

1.CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
Aktuálne kolo sa týka iba uchádzačov, ktorých VŠ je zapojená v rámci niektorej zo schválených sietí CEEPUS (nie freemoverov).

Všeobecné informácie o programe CEEPUS a procese prihlasovania nájdete aj na stránke www.saia.sk v časti CEEPUS, prípadne na stránke www.ceepus.info.

Základné údaje o programe CEEPUS

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl, ako aj rozvoj spoločných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu dizertačných alebo diplomových prác.

Program podporuje:

· vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl z členských krajín programu,

· štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov a učiteľov,

· študentské exkurzie a intenzívne kurzy v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl.

Členské krajiny programu:

· Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Kosovo

História vzniku programu

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá sa začal realizovať na základe Dohody o programe CEEPUS, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 1994. Slovensko patrí k zakladajúcim členom programu. Členské krajiny programu 25. marca 2010 podpísali novú dohodu o pokračovaní programu CEEPUS III, ktorá vstúpila do platnosti 1. mája 2011 na ďalšie programovacie obdobie 7 rokov.

Riadenie programu CEEPUS

Program CEEPUS sa vyznačuje pomerne nízkou administratívnou náročnosťou, má vytvorený funkčný a efektívny systém riadenia a podávania informácií. Orgány, ktoré sú zodpovedné za koordináciu a riadenie, spolupracujú prostredníctvom elektronických aj klasických médií. Pre šírenie informácií je vytvorená webstránka vedená rakúskou stranou: www.ceepus.info.

Spoločný výbor ministrov je orgán zodpovedný za prijímanie rozhodnutí nevyhnutných pre implementáciu a zlepšovanie programu. Je zložený z ministrov školstva všetkých zúčastnených krajín.

Centrálna kancelária programu CEEPUS (Central CEEPUS Office - CCO) je zriadená vo Viedni a pôsobí ako koordinačné a hodnotiace pracovisko.

Národné kancelárie programu CEEPUS (National CEEPUS Office - NCO) pôsobia ako koordinačné pracoviská na národnej úrovni. Národná kancelária CEEPUS - Slovensko informuje záujemcov o programe CEEPUS na webstránke www.saia.sk.http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/stipendia-na-mobility/vyplnanie-elektronickej-prihlasky

http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/stipendia-na-mobility/schvalovanie-prihlasok

http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/stipendia-na-mobility/uzavierky-na-podavanie-prihlasok

Štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov a učiteľov

Program podporuje nasledujúce mobility:
· semestrálne pobyty študentov (minimálne 3 mesiace)
· krátkodobé pobyty študentov a doktorandov (kratšie ako 3 mesiace – iba pobyty spojené s vypracovaním bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác)
· prednáškové pobyty učiteľov

Všeobecné podmienky pre štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov denného štúdia
- študenti vysokej školy musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre
- minimálna dĺžka pobytu je 1 mesiac, podmienkou pre vyplatenie štipendia je minimálne 21 dní pobytu; pri viacmesačných pobytoch je podmienkou pre vyplatenie štipendia minimálne 16 dní pobytu v poslednom mesiaci


Maximálny počet štipendijných mesiacov pre študentov a doktorandov:
· 10 mesiacov v rámci 1. stupňa VŠ štúdia po celú dobu trvania dohody CEEPUS III,
· 10 mesiacov v rámci 2. stupňa VŠ štúdia po celú dobu trvania dohody CEEPUS III,
· pre doktorandov nie sú obmedzenia v dĺžke pobytu

 

2. Akcia Rakúsko-Slovensko

Vážená pani prodekanka, vážený pán prodekan,

 

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

 

• Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,

• Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,

• Štipendiá Akcie pre diplomantov,

• Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2017 môžu uchádzať uchádzači z technických odborov).

 

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

 

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 

- Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2017

- Výber štipendistov: začiatok mája

 

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

 

V prípade projektov Akcie Rakúsko – Slovensko sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:

• spoluprácu mladých výskumníkov,

• podporu doktorátov pod dvojitým vedením,

• realizáciu spoločných odborných školení, ako aj školení v oblasti soft-skills,

• prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov.

 

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 

- Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2017

- Schvaľovanie projektov: začiatok mája

 

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch).

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o rozšírenie tejto informácie medzi prípadných záujemcov o tento program.

 

S pozdravom

 

Mgr. Daniela Kirdová

koordinátorka programu

Akcia Rakúsko-Slovensko

 

 

3. Národný štipendijný program

4. Sciex (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond)

5. Servisné centrá EURAXESS

 

 

Bratislava - hlavné sídlo

 

SAIA, n. o.
Nám. slobody 23
812 20 Bratislava 1

tel.: 02/5930 4700
02/5930 4711

fax: 02/5930 4701
e-mail: saia@saia.sk

Pracovníci SAIA v Bratislave –

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok pre verejnosť zatvorené
Utorok 9 – 12 13 – 16
Streda 8:30 – 12:30  
Štvrtok   13 – 17
Piatok 8:30 – 12:30  

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.

 

Banská Bystrica

 

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Banská Bystrica
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 048/4137 810
e-mail: saia.bbystrica@saia.sk

Zodpovedná osoba: Mgr. Antónia Ľachová, koordinátorka programov SAIA, n. o., pre banskobystrický región

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok pre verejnosť zatvorené
Utorok 9 – 12 13 – 16
Streda 9 – 12 13 – 16
Štvrtok   13 – 16
Piatok 9 – 12  

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.

 

 

Dovolujeme si Vas informovat, ze na webovej stranke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnene nove cislo Bulletinu SAIA, informacneho mesacnika o studiu v zahranici, stipendiach a grantoch a medzinarodnej spolupraci v oblasti vzdelavania a vedy.(ISSN 1338-0400).

Bulletin SAIA 5/2015 si mozete precitat/stiahnut na:
http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAIA, n. o.

Sasinkova 10

812 20 Bratislava 1

tel.: +421 2/5930 4700, 5930 4711

www.saia.sk

www.scholarships.sk

www.euraxess.sk

 

__________________________________________________________________________

BULLETIN SAIA:
Dovolujeme si Vas informovat, ze na webovej stranke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnene nove cislo Bulletinu SAIA, informacneho mesacnika o studiu v zahranici, stipendiach a grantoch a medzinarodnej spolupraci v oblasti vzdelavania a vedy (ISSN 1338-0400) a nova publikacia Stipendia a granty 2017/2018

Štipendiá a granty 2017/2018 si môžte prečítať/stiahnuť na:
http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie

-------------------------------------------------------

NŠP podávanie žiadostí

Vážená pani prorektorka/Vážený pán prorektor,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2018/2019.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2018 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2018/2019. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Národný štipendijný program - Hlavná stránka

www.stipendia.sk

© SAIA, n.o. Slovenská akademická informačná agentúra. Všetky práva vyhradené. Runs with MODx | Created by Max Media

 

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Silvia Kotuličová (silvia.kotulicova@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  31. októbra 2018, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2018/2019.

Dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc pri rozšírení tejto informácie medzi prípadných záujemcov o tento program.

S pozdravom

 

Lukáš Marcin

administrátor štipendijných programov

tel.: +421/2/5930 4733

SAIA, n. o.

Sasinkova 10

812 20 Bratislava 1

tel.: +421/2/5930 4700, 5930 4711

www.saia.sk

www.scholarships.sk

www.euraxess.sk

 

letak NSP_EN.pdf (19. 3. 2018 10:21:55)
letak NSP_SK.pdf (19. 3. 2018 10:21:43)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 19. 3. 2018 | Aktualizoval: Prašovská Jana