SAIA info

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

SAIA vznikla v 90. rokoch minulého storočia na pôde ministerstva školstva. Nové spoločenské podmienky si prirodzene vyžiadali existenciu nezávislej informačnej agentúry, ktorá by zaručovala prístup k informáciám a poskytovala poradenstvo o možnostiach štúdia v zahraničí a ktorá by vytvorila otvorený a transparentný systém uchádzania sa o štipendiá, ktoré v období po zmene režimu Slovensku ponúkli zahraničné vlády a rôzne mimovládne neziskové organizácie...

PROGRAMY SAIA n.o.:

Akademické mobility

1.CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
Aktuálne kolo sa týka iba uchádzačov, ktorých VŠ je zapojená v rámci niektorej zo schválených sietí CEEPUS (nie freemoverov).

Všeobecné informácie o programe CEEPUS a procese prihlasovania nájdete aj na stránke www.saia.sk v časti CEEPUS, prípadne na stránke www.ceepus.info.

Základné údaje o programe CEEPUS

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl, ako aj rozvoj spoločných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu dizertačných alebo diplomových prác.

Program podporuje:

· vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl z členských krajín programu,

· štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov a učiteľov,

· študentské exkurzie a intenzívne kurzy v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl.

Členské krajiny programu:

· Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Kosovo

História vzniku programu

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá sa začal realizovať na základe Dohody o programe CEEPUS, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 1994. Slovensko patrí k zakladajúcim členom programu. Členské krajiny programu 25. marca 2010 podpísali novú dohodu o pokračovaní programu CEEPUS III, ktorá vstúpila do platnosti 1. mája 2011 na ďalšie programovacie obdobie 7 rokov.

Riadenie programu CEEPUS

Program CEEPUS sa vyznačuje pomerne nízkou administratívnou náročnosťou, má vytvorený funkčný a efektívny systém riadenia a podávania informácií. Orgány, ktoré sú zodpovedné za koordináciu a riadenie, spolupracujú prostredníctvom elektronických aj klasických médií. Pre šírenie informácií je vytvorená webstránka vedená rakúskou stranou: www.ceepus.info.

Spoločný výbor ministrov je orgán zodpovedný za prijímanie rozhodnutí nevyhnutných pre implementáciu a zlepšovanie programu. Je zložený z ministrov školstva všetkých zúčastnených krajín.

Centrálna kancelária programu CEEPUS (Central CEEPUS Office - CCO) je zriadená vo Viedni a pôsobí ako koordinačné a hodnotiace pracovisko.

Národné kancelárie programu CEEPUS (National CEEPUS Office - NCO) pôsobia ako koordinačné pracoviská na národnej úrovni. Národná kancelária CEEPUS - Slovensko informuje záujemcov o programe CEEPUS na webstránke www.saia.sk.http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/stipendia-na-mobility/vyplnanie-elektronickej-prihlasky

http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/stipendia-na-mobility/schvalovanie-prihlasok

http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/stipendia-na-mobility/uzavierky-na-podavanie-prihlasok

Štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov a učiteľov

Program podporuje nasledujúce mobility:
· semestrálne pobyty študentov (minimálne 3 mesiace)
· krátkodobé pobyty študentov a doktorandov (kratšie ako 3 mesiace – iba pobyty spojené s vypracovaním bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác)
· prednáškové pobyty učiteľov

Všeobecné podmienky pre štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov denného štúdia
- študenti vysokej školy musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre
- minimálna dĺžka pobytu je 1 mesiac, podmienkou pre vyplatenie štipendia je minimálne 21 dní pobytu; pri viacmesačných pobytoch je podmienkou pre vyplatenie štipendia minimálne 16 dní pobytu v poslednom mesiaci


Maximálny počet štipendijných mesiacov pre študentov a doktorandov:
· 10 mesiacov v rámci 1. stupňa VŠ štúdia po celú dobu trvania dohody CEEPUS III,
· 10 mesiacov v rámci 2. stupňa VŠ štúdia po celú dobu trvania dohody CEEPUS III,
· pre doktorandov nie sú obmedzenia v dĺžke pobytu

2. Akcia Rakúsko-Slovensko

Vážená pani prodekanka, vážený pán prodekan,

 

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

 

• Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,

• Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,

• Štipendiá Akcie pre diplomantov,

• Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2017 môžu uchádzať uchádzači z technických odborov).

 

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

 

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 

- Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2017

- Výber štipendistov: začiatok mája

 

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

 

V prípade projektov Akcie Rakúsko – Slovensko sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:

• spoluprácu mladých výskumníkov,

• podporu doktorátov pod dvojitým vedením,

• realizáciu spoločných odborných školení, ako aj školení v oblasti soft-skills,

• prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov.

 

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 

- Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2017

- Schvaľovanie projektov: začiatok mája

 

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch).

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o rozšírenie tejto informácie medzi prípadných záujemcov o tento program.

 

S pozdravom

 

Mgr. Daniela Kirdová

koordinátorka programu

Akcia Rakúsko-Slovensko


 

3. Národný štipendijný program

4. Sciex (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond)

5. Servisné centrá EURAXESS

 

 

Bratislava - hlavné sídlo

SAIA, n. o.
Nám. slobody 23
812 20 Bratislava 1

tel.: 02/5930 4700
02/5930 4711

fax: 02/5930 4701
e-mail: saia@saia.sk

Pracovníci SAIA v Bratislave –

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok pre verejnosť zatvorené
Utorok 9 – 12 13 – 16
Streda 8:30 – 12:30  
Štvrtok   13 – 17
Piatok 8:30 – 12:30  

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.

 

Banská Bystrica

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Banská Bystrica
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 048/4137 810
e-mail: saia.bbystrica@saia.sk

Zodpovedná osoba: Mgr. Antónia Ľachová, koordinátorka programov SAIA, n. o., pre banskobystrický región

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok pre verejnosť zatvorené
Utorok 9 – 12 13 – 16
Streda 9 – 12 13 – 16
Štvrtok   13 – 16
Piatok 9 – 12  

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.

 

 

Dovolujeme si Vas informovat, ze na webovej stranke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnene nove cislo Bulletinu SAIA, informacneho mesacnika o studiu v zahranici, stipendiach a grantoch a medzinarodnej spolupraci v oblasti vzdelavania a vedy.(ISSN 1338-0400).

Bulletin SAIA 5/2015 si mozete precitat/stiahnut na:
http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAIA, n. o.

Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel.: +421 2/5930 4700, 5930 4711

 

__________________________________________________________________________

BULLETIN SAIA:
Dovolujeme si Vas informovat, ze na webovej stranke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnene nove cislo Bulletinu SAIA, informacneho mesacnika o studiu v zahranici, stipendiach a grantoch a medzinarodnej spolupraci v oblasti vzdelavania a vedy (ISSN 1338-0400) a nova publikacia Stipendia a granty 2017/2018

Štipendiá a granty 2017/2018 si môžte prečítať/stiahnuť na:
http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie

-------------------------------------------------------

AKTUÁLNE VÝZVY

ponuka štipendií do Ruska    

http://www.saia.sk/_user/documents/publikacie/SvZ_RF.pdf

ročné štipendijné pobyty do Číny s uzávierkou 7.2.2017    

https://granty.saia.sk/Page/ProgramDetail.aspx?Program=96

štipendiá francúzskej vlády, vrátane doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

letak NSP_EN.pdf (4. 2. 2016 11:20:34)
letak NSP_SK.pdf (4. 2. 2016 11:20:27)
Možnosť získať štipendium z NŠP (10. 3. 2014 15:00:39)
AKCIA RAKUSKO-SLOVENSKO, vyzva na predkladanie stipendii (21. 1. 2013 10:08:32)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 19. 1. 2017 | Aktualizoval: Prašovská Jana