Úvod > Študent >

Akademická etika UMB

„Chráňme hodnoty našej univerzity"

POSLANIE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ako súčasť európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru prispieva poskytovaním kvalitného vysokoškolského vzdelávania, širokospektrálneho ďalšieho vzdelávania podľa potrieb praxe a rozvíjaním nového poznania tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním k rozvoju múdrych, mravných, autentických a spoločensky zodpovedných osobností a tým k vybudovaniu učiacej sa spoločnosti.

Zamestnanecká časť Etickej komisie UMB
Martinkovičová Miriam, doc.,PhDr., PhD.
Miriam.Martinkovicova@umb.sk

Študentská časť Etickej komisie UMB
Milan Rybovič
Milan.Rybovic@studenti.umb.sk

Etická komisia UMB


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 17. 10. 2016 | Aktualizoval: Administrátor