Ekonomická fakulta

Spoločné študijné programy

1. Vyššia škola bankovníctva v Poznani a jej Fakulta Chorzowe a Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) uzatvorili túto dohodu o spoločne ponúkaných a zabezpečovaných študijných programoch v druhom stupni štúdia vyučovaných v anglickom jazyku:

Financie a účtovníctvo uskutočňovaného na Vyššej škole bankovníctva a Financie, bankovníctvo a investovanie uskutočňovaného na Ekonomickej fakulte. 

Spoločný študijný program sa uskutočňuje v spolupráci s Wyzsza Szkola Bankowa Poznaň, fakulta Chorzów (www.wsb.pl) na základe zmluvy o dvojitom diplome medzi WSB a EF UMB.

Štúdium v druhom stupni štúdia v programe Financie, bankovníctvo a investovanie so zameraním na bankovníctvo prebieha na oboch inštitúciách podľa priloženého študijného programu tak, že 1., 3. a 4. semester je na UMB a 2. semester na WSB.

V rámci programu sa vytvorí skupina pozostávajúca z poľských a slovenských študentov. Štúdium prebieha v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku. Pre študentov zo SR je možné zabezpečiť v zimnom semestri prvého roku druhého stupňa štúdia kurz základov poľského jazyka v spolupráci s FHV UMB.

Štúdium je bezplatné, študenti si hradia iba štandardné životné náklady (ubytovanie, stravu, literatúru a pod.). Pri pobyte v Poľsku zabezpečí partnerská univerzita ubytovanie v ich ubytovacom zariadení.

Po úspešnom absolvovaní štúdia, štátnych záverečných skúšok a obhájení diplomovej práce študenti získajú diplom oboch inštitúcií a majú právo používať titul "inžinier" z UMB a zároveň "magister" z WSB.

Zoznam predmetov spoločného študijného programu sa nachádza v priloženom dokumente.

Prihlásiť sa je možné pomocou prihlášky (priložený dokument), ktorú je nutné doručiť na referát sociálnej starostlivosti a mobilít študentov. 

2. Škola manažmentu Ingolstadt / Fakulta matematiky a geografie, Katolícka univerzita v Eichstätt – Ingolstadt a Ekonomická fakulta University Mateja Bela v Banskej Bystrici podpísali dohodu o spolupráci na príprave a realizácii spoločných študijných programov s dvojitým diplomom vyučovaných v anglickom jazyku

Cestovný ruch a regionálne plánovanie ponúkaného Katolíckou univerzitou v Eichstätt – Ingolstadt a Ekonomika podnikov cestovného ruchu ponúkaného Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici 

3.  Fakulta UFR de Droit et de Sciences Politiques Université de Reims Champagne-Ardenne a Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uzatvorili dohodu o spoločne ponúkaných a zabezpečovaných študijných programoch vyučovaných vo francúzskom jazyku v druhom stupni vysokoškolského štúdia:

Ekonomika a správa území ponúkaného Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v študijnom odbore Verejná ekonomika a služby a Mention Droit public ponúkaného Université de Reims Champagne-Ardenne v študijnom odbore spécialité Droit des collectivités locales et des entreprises culturelles, parcours Administration Territoriale, Développement local .


4. Európske univerzitné centrum Lotrinskej univerzity v Nancy a Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dohodli o spoločnom zabezpečení magisterského/inžinierskeho štúdia študijných programov vyučovaných vo francúzskom jazyku:

Európske štúdia ponúkané Európskym univerzitným centrom v Nancy a Financie, bankovníctvo a investovanie ponúkané Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Dohodnutá spoločná časť študijných programov sa špecializuje na „Finančné riadenie a európsky priestor“.


5. Ekonomická univerzita v Krakove a Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uzatvorili dohodu o spoločne ponúkaných a zabezpečovaných študijných programoch druhého stupňa štúdia vyučovaných v anglickom jazyku:

Medzinárodný manažment ponúkaného Ekonomickou univerzitou v Krakove a Marketingový manažment podniku ponúkaného Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Kontaktná osoba:
doc.Ing. Vanda Maráková, PhD.
prodekanka pre medzinárodné vzťahy
EF UMB
tel. +421 48 446 2178
fax. +421 48 446 2001
vanda.marakova@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 21. 3. 2013 | Aktualizoval: Prašovská Jana