Postup vybavovania dokumentácie pred odchodom

 

ZOZNAM DOKUMENTOV A POVINNOSTÍ PRED ODCHODOM NA MOBILITU

Majte prosím na mysli, že bez kompletne odovzdanej požadovanej dokumentácie pred odchodom na mobilitu, nie ste oprávnení na mobilitu vycestovať. Ak tak urobíte, porušujete pravidlá programu ERASMUS+!

 

a) tlačivo Learning Agreement (1x)- konzultácia zvolených predmetov v zahraničí s Doc. Mussom je dôležitá z dôvodu uznávania predmetov po návrate z mobility a je nevyhnutná.

b) Individuálny študijný plán - nevyhnutné mať schválené,  žiadosť podáte na študijnom oddelení. Dokladá sa  kópia schváleného IŠP spolu s tabuľkou podpísanou vyučujúcimi

c) komerčné liečebné poistnie do zahraničia (2x kópia)  - vybavte si v niektorej Vami zvolenej komerčnej  poisťovni podľa toho, ako sa žiada v článku o poistení vo FZ študenta.

d) kópia kartičky poistneca - EÚ strana, musí byť platná! (2x kópia)

e) zmluva o poskytnutí finančného príspevku - (Finančná zmluva = tzv. FZ, 3x originál s vašim podpisom)   - nájdete v  priložených súboroch na konci stránky. Je potrebné vyplniť ju na PC, nie rukou! Nevpisujte číslo zmluvy. FZ pred prinesením pošlite mailom  na kontrolu na jana.prasovska@umb.sk. Aj študent bez grantu,  ktorý ide na mobilitu v rámci programu ERASMUS+, musí mať podpísnú zmluvu o mobilite! 

f) jazykové on-line testovanie - robíte povinne,  pred odchodom na mobilitu robia všetci.

 Počas mobility len tí, ktorým systém zašle tzv. náučný test, po mobilite všetci. Chodí do SPAM BOXU až po tom, ako nám odovzáte FZ.


On-line Linguistic Support, nástroj jazykovej podpory. http://erasmusplusols.eu/. Jeho používanie je povinné pre všetkých študentov (aj stážistov) na mobilite Erasmus+ od LS 2014/2015 (Finančná zmluva: ČLÁNOK 6 – ON-LINE JAZYKOVÁ PODPORA)

Dodržiavanie podmienok finančnej zmluvy

Je zverejnené na stránke UMB: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/informacie/erasmus/ka1-europske-mobility/postup-pri-nedodrziavani-podmienok-financnej-zmluvy.html


+ Akceptačný list z partnerskej školy -nie je nevyhnutný, ak vám zašlú slúži najmä k poskytnutiu informácií pre študenta

 

UPOZORNENIE: Za nesplnenie akekoľvek časti dokumentacie pred, počas aj po mobilite sa udeľujú sankcie vo forme vrátenia časti vyplatených grantov!

 

LA staz AJ pre absolvent aj student 2017 - 2018 final.docx (7. 11. 2017 14:34:48)
LA 2017-2018 final.docx (7. 11. 2017 14:34:38)
FZ studium 2017-2018.doc (7. 11. 2017 14:34:28)
FZ staz absolvent 2017-2018.doc (7. 11. 2017 14:34:21)
FZ staz študent 2017-2018.doc (7. 11. 2017 14:34:15)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 5. 12. 2017 | Aktualizoval: Prašovská Jana