Postup vybavovania dokumentácie pred odchodom

 

ZOZNAM DOKUMENTOV A POVINNOSTÍ PRED ODCHODOM NA MOBILITU

 

a) tlačivo Learning Agreement - pred odchodom vypĺňame len po str.2, konzultácia zvolených predmetov v zahraničí s prodekanom pre štúdium  je dôležitá z dôvodu uznávania predmetov po návrate z mobility a je nevyhnutná. Finálnu LA dokument, ideálne vo WORDE si ponechajte pre ďalšie úpravy. Do druhej časti budete zapisovať prípadné zmeny v študijnom pláne a obe časti budete potrebovať k uznaniu po návrate na EF.

b) zmluva o poskytnutí finančného príspevku - (Finančná zmluva /FZ/, odovzdávate 3x originál s vašim podpisom)  

- nájdete v  priložených súboroch na konci stránky

-  vypĺňame výlučne na PC

- FZ pred odovzdbaím a vytlačním pošlite mailom  na kontrolu mailom na jana.prasovska@umb.sk

c) Individuálny študijný plán - nevyhnutné mať schválené,  žiadosť podáte na študijnom oddelení.

d) komerčné liečebné poistnie do zahraničia  - vybavte si v niektorej Vami zvolenej komerčnej  poisťovni podľa pokynov zo zmluvy o poskytnutí finačného príspevku

e) kópia kartičky poistneca - EÚ strana, musí byť platná! (2x kópia)

f) jazykové on-line testovanie - robíte povinne,  pred odchodom na mobilitu robia všetci.

 Počas mobility len tí, ktorým systém zašle tzv. náučný test, po mobilite všetci. Chodí do SPAM BOXU až po tom, ako nám odovzáte FZ.


g) On-line Linguistic Support, nástroj jazykovej podpory. http://erasmusplusols.eu/. Jeho používanie je povinné pre všetkých študentov (aj stážistov) na mobilite Erasmus+ od LS 2014/2015 (Finančná zmluva: ČLÁNOK 6 – ON-LINE JAZYKOVÁ PODPORA)

 

Dodržiavanie podmienok finančnej zmluvy!!!

UPOZORNENIE: Za nesplnenie akekoľvek časti dokumentacie pred, počas aj po mobilite sa udeľujú sankcie vo forme vrátenia časti vyplatených grantov!

Je zverejnené na stránke UMB: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/informacie/erasmus/ka1-europske-mobility/postup-pri-nedodrziavani-podmienok-financnej-zmluvy.html


 

 

 

 

LA 2019 - 2020 final X.docx (10. 9. 2019 9:32:35)
LA staz AJ absolvent - student.docx (27. 6. 2019 12:37:32)
LA 2019 - 2020 final.docx (27. 6. 2019 12:37:15)
FZ staz student 2019-2020.doc (27. 6. 2019 12:37:05)
FZ student studium 2019-2020.doc (27. 6. 2019 12:36:46)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 10. 9. 2019 | Aktualizoval: Prašovská Jana