Ekonomická fakulta

Postup vybavovania dokumentácie pred odchodom

 

 1. ZOZNAM DOKUMENTOV A POVINNOSTÍ PRED ODCHODOM NA MOBILITU

Majte prosím na mysli, že bez kompletne odovzdanej požadovanej dokumentácie pred odchodom na mobilitu, nie ste oprávnení na mobilitu vycestovať. Ak tak urobíte, porušujete pravidlá programu ERASMUS+!

a) tlačivo Learning Agreement (1x)- konzultácia zvolených predmetov v zahraničí s Doc. Mussom je dôležitá z dôvodu uznávania predmetov po návrate z mobility a je nevyhnutná.

b) Individuálny študijný plán - nevyhnutné mať schválené,  žiadosť podáte na študijnom oddelení. Dokladá sa  kópia schváleného IŠP spolu s tabuľkou podpísanou vyučujúcimi

c) komerčné liečebné poistnie do zahraničia (2x kópia)  - vybavte si v niektorej Vami zvolenej komerčnej  poisťovni podľa toho, ako sa žiada v článku o poistení vo FZ študenta.

d) kópia kartičky poistneca - EÚ strana, musí byť platná! (2x kópia)

e) zmluva o poskytnutí finančného príspevku - (Finančná zmluva = tzv. FZ, 3x originál s vašim podpisom)   - nájdete v  priložených súboroch na konci stránky. Je potrebné vyplniť ju na PC, nie rukou! Nevpisujte číslo zmluvy. FZ pred prinesením pošlite mailom  na kontrolu na jana.prasovska@umb.sk. Aj študent bez grantu,  ktorý ide na mobilitu v rámci programu ERASMUS+, musí mať podpísnú zmluvu o mobilite! 

f) jazykové on-line testovanie - robíte povinne,  pred odchodom na mobilitu všetci, počas mobility len tí, ktorým systém zašle tzv. náučný test, po mobilite všetci. Chodí do SPAM BOXU až po tom, ako nám odovzáte FZ.

+ Akceptačný list z partnerskej školy -nie je nevyhnutný, ak vám zašlú slúži najmä k poskytnutiu informácií pre študenta


1. THE LIST OF DOCUMENTS REQUIRED BY EACH  STUDENT BEFORE THE MOBILITY

Please be aware,  that without submiting complete required documents, you can not leave for your mobiliyt abroad. Otherwise you breake  ERASMUS+ rules!

a) Learnig Agreement Document - (1x) copy or scan is accepted, confirmation of your selected  subjects by docent Musa is required for this document before you send it to partner Uiniversity

b) Individual Study Plan - (1xcopy or scan ) every student going for mobiliyt abroad has to have approved Individual Study Plan, copy of the original  documents is a part of documentation together with list of teahcers signatures of your teachers

c) Commercial Helath Insurance for study purposes abroad - (1x copy or scan)  you can buy commercial insurance for abroad in any of insurance complanies, at least for the period of your stay abroad regarding to the INSURANCE article in the Financial Contract

d) European Helath Insurance Card - (2x scan or copy), in case you are EU citizen we aks for a copy of EU IC copy, non EU citizens submit only copy of Comemrcial helath Insurance Contract

e) Financial Contract - (3x original version with your signature), FC is a contract between the faculty of Economics and the student providing oall the dteails about your mobility. Fill it iny by PC only! Do not eneter any contract No. before printing it, send it by e mail to jana.prasovska@umb.sk to be checked.

f) language on-line testing - you will recieve automatic e mail asking you to fill in on-line test in (selected) language of your study. It usually appeares  in your spam box. You will recieve such en e mail only after we accept your complete Financial Contract.

 + Acceptance letter, in case you get it from the  partner University, it serves you to provide you important information about your study abroad. It is not necessary part of the documentation.

CHARTA ŠTUDENTA_Aj 2016-2017.docx (28. 7. 2016 15:03:56)
CHARTA studenta SJ 2016-2017.pdf (28. 7. 2016 15:03:50)
LA 2016-2017 final.docx (29. 6. 2016 13:42:25)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 1. 6. 2017 | Aktualizoval: Prašovská Jana