Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Vedecká činnosť >

Vybrané možnosti publikovania

Prehľad vedeckých časopisov (SK, CZ, PL, HU) evidovaných v databázi SSCI (Web of Science):

E+M Ekonomie a management

IF (2014) = 1,021
IF (2015) = 1,242

http://www.ekonomie-management.cz/

Politická ekonomie

IF (2014) = 0,650
IF (2015) = 0,904

https://www.vse.cz/polek/

Prague Economic Papers

IF (2014) = 0,500
IF (2015) = 0,825

http://www.vse.cz/pep/

Agricultural Economics

IF (2014) = 0,442
IF (2015) = 0,482

http://www.agriculturejournals.cz/web/AGRICECON.htm

Ekonomický časopis

IF (2014) = 0,434
IF (2015) = 0,606

http://www.ekonom.sav.sk/sk/casopis

Finance a úvěr

IF (2014) = 0,420
IF (2015) = 0,449

http://journal.fsv.cuni.cz/

Civil Szemle

IF (2014) = 0,264
IF (2015) = 0,136

http://www.civilszemle.hu/en/civil-review/to-authors

Acta Oeconomica

IF (2014) = 0,179
IF (2015) = 0,831

http://akkrt.hu/22/journals/products/economics/acta_oeconomica_eng

Argumenta Oeconomica

IF (2014) = 0,133
IF (2015) = 0,130

http://argumentaoeconomica.pl/

Zoznam 675 časopisov s IF (ekonómia, business, financie, manažment, cestovný ruch, verejná správa...)

 

KLIK

 

Iné časopisy:

ACC Journal

http://acc-ern.tul.cz/acc-journal

Acta Oeconomica universitatis Selye

http://acta.selyeuni.sk/

American International Journal of Contemporary Research

http://www.aijcrnet.com

Auspicia

http://www.vsers.cz/manazereo.php

Bulletin of the South Russian State Technical University (Novocherkassk Polytechnic Institute)

http://www.vestnik-npi.info/social/

Ecoforum Journal

http://www.ecoforumjournal.ro

European Scientific Journal

http://eujournal.org/index.php/esj

Forum Scientiae Oeconomia

http://www.wsb.edu.pl/index.php?idg=f

International Journal of Business and Social Science

http://www.ijbssnet.com/update/

International Journal of Public Policy

http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijpp

Journal of Competitiveness

http://www.cjournal.cz/

Journal of Information Technology & Business Management

http://www.jitbm.com

Journal of Management and Business: Research and Practice

http://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/veda-a-vyskum/jmb/

Management: Science and Education

http://www.infoma.fri.uniza.sk/mse.php 

Medzinárodné vzťahy

http://fmv.euba.sk/casopisy/casopis_mv/

Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business

http://www.efri.uniri.hr/en/proceedings

Recenzovaný zborník vedecných prác Manažment podnikania a vecí verejných

http://www.sam-km.sk/aktuality/edicna-cinnost/

Region Direct

http://www.ersa.sk/region-direct3

Research Bulletins of the Faculty of Economic Sciences at the Koszalin University of Technology

http://zeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/en/about-journal

Slovenská štatistika a demografia

http://www.statistics.sk/

Současná Evropa

http://www.vse.cz/se/

Statistika

http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/statistika


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 11. 2016 | Aktualizoval: Administrátor