Úvod > Veda a výskum > Vedecké časopisy >

Ekonomika a spoločnosť

Recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela

Cieľom časopisu je publikovanie vedeckých statí, diskusných príspevkov, informácií a recenzií zameraných na rozvíjanie ekonomickej teórie a praxe. Utvára priestor pre vedeckú a odbornú diskusiu o aktuálnych ekonomických a sociálnych problémoch na Slovensku a v európskom kontexte.

Journal of Economics and Social Research
Scientific Journal of Faculty of Economics, Matej Bel University

The journal is intended to publish scientific articles, information and reviews aimed at the development of economic theory and practice. It gives space for professional discussion on current economic and social problems in Slovakia and in European context.

Vydavateľ / Publisher: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, Tajovského 10
Vedúci redaktor / Editor-in-Chief: Marian Gúčik

Vychádza dvakrát ročne.
Registračné číslo MK SR EV 1054/2008
ISSN 1335-7069

Kontakty do redakcie / Contacts:
vedecký redaktor / scientific editor - prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
tel. č. 00421 48 446 2213
e-mail: marian.gucik@umb.sk

redaktor / editor - Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.
tel. č. +421 48 446 2215
e-mail: tomas.gajdosik@umb.sk

***NOVINKA - ARCHÍV ČASOPISU DOSTUPNÝ TU

 

Pokyny pre autorov

Rukopisy prijíma redakcia (marian.gucik@umb.sk; tomas.gajdosik@umb.sk). State majú mať teoretický, teoreticko-aplikačný charakter zodpovedajúci zameraniu časopisu. Ich názov má byť stručný a výstižný. K statiam je potrebné priložiť abstrakt v rozsahu 10 až 12 riadkov v anglickom jazyku a uviesť 3 až 5 kľúčových slov v slovenskom a anglickom jazyku. Príspevok je nutné označiť podľa klasifikácie JEL. Rozsah state je 10 až 12 strán.
Rozsah hodnotiacich recenzií je 4 až 6 strán podľa rozsahu knihy.
Rozsah informatívnych správ je 4 až 5 strán.

Formálna úprava
Text je písaný v textovom editore MS Word, typ písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, formát A4, zarovnanie vľavo.
Citácie sa upravujú podľa ISO 690 a spĺňajú všetky náležitosti.
Obrázky, grafy a tabuľky sa číslujú priebežne poradovým číslom. Označenie tabuliek sa uvádza nad a prameň pod tabuľku. V prípade obrázkov, grafov a ilustrácií sa označenie aj prameň uvádzajú pod obrázok.
Matematické výrazy a vzorce sú napísané zreteľne podľa zaužívaných zvyklostí.

Štruktúra state 
názov; meno autora / mená autorov; abstrakt a kľúčové slová v anglickom jazyku; JEL Classification; úvod; cieľ, materiál a metodika; výsledky a diskusia; záver; kľúčové slová v slovenskom jazyku; grantová podpora; zoznam použitej literatúry; adresa a kontaktné údaje autora / autorov.

State sú recenzované anonymne, dvoma nezávislými recenzentmi. Redakcia uverejní len rukopisy, ktoré neboli a nebudú publikované v iných médiách.
 

Instructions for authors
Manuscripts shall be sent to editorial board (marian.gucik@umb.sk or tomas.gajdosik@umb.sk). Article should be of a theoretical and applicable character corresponding with the character of the journal. Title should be clear and concise. Article have to be accompanied by an abstract of 10 - 12 lines and 3 or 5 key words. It is neccessary to mark the article by the code of JEL Classification. The lenfth of article is about 10 - 12 typed pages, reviews 4 - 6 pages depending on the length of the book. Information are supposed to be at 4 - 5 pages.

Format
Text has to be typed in MS Word; Times New Roman 12; rows 1,5; format A4; left alignment.
Bibliographic citations are given according to ISO 690 and must include all necessary data.
References to literature are added at the end of the article and given in alphabetical order.
Pictures, graphs and tables are labeled in numerical order. Label of the tables is given above, source below. In the case of pictures, graphs and illustrations, label and source are given below.
Mathematical expressions and figures are to by typed in clear and obvious way.

Structure of the article
Title; Author / Authors; Abstract and Key words in English; JEL Classification; Introduction; Aim, material and methodology; Results and discussion; Conclusion; Grant support; References; Contact details of author / authors.

Reviews of the article are anonymous and provided by two independent reviewers.
 

Redakčná rada / Editorial board

Vedecký redaktor / Scientific Editor
prof. Ing. Marián Gúčik, PhD.

Členovia Redakčnej rady / Members of the Editorial Board
prof. Ing. Viktória Bobáková, PhD.

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

doc. Ing. Anna Križanová, CSc.

prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD.

prof. Ing. Viera Marková, PhD.

doc. Ing. Pavlí na Pellešová, PhD.

doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.

EaS - Pokyny pre autora článku.doc (1. 4. 2019 14:27:15)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 1. 4. 2019 | Aktualizoval: Tokarska Gabriela