Úvod > Veda a výskum > Vedecké časopisy >

Ekonomika a spoločnosť

Recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela

Cieľom časopisu je publikovanie vedeckých statí, diskusných príspevkov, informácií a recenzií zameraných na rozvíjanie ekonomickej teórie a praxe. Utvára priestor pre vedeckú a odbornú diskusiu o aktuálnych ekonomických a sociálnych problémoch na Slovensku a v európskom kontexte.

Journal of Economics and Social Research
Scientific Journal of Faculty of Economics, Matej Bel University

The journal is intended to publish scientific articles, information and reviews aimed at the development of economic theory and practice. It gives space for professional discussion on current economic and social problems in Slovakia and in European context.

Vydavateľ / Publisher: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, Tajovského 10
Vedecký redaktor / Scientific editor: doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.

Vychádza dvakrát ročne.
Registračné číslo MK SR EV 1054/2008
ISSN 1335-7069

Kontakty do redakcie / Contacts:
vedecký redaktor / scientific editor - doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
tel. č. +421 48 446 2017
e-mail: katarina.vitalisova@umb.sk


redaktor / editor - Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD.
tel. č. +421 48 446 2730
e-mail: nikoleta.jakusmuthova@umb.sk

 

redaktor / editor - doc., Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
tel. č. +421 48 446 2014
e-mail: radoslav.koziak@umb.sk

 

technický redaktor / technical editor - Ing. Gabriela Tokarska, CSc.

tel. č. +421 48 446 2143

e-mail: gabriela.tokarska@umb.sk

 

ARCHÍV ČASOPISU DOSTUPNÝ TU

 

Pokyny pre autorov

Rukopisy prijíma redakcia výlučne v elektronickej forme na mail: ekonomikaaspolocnost@umb.sk. State majú mať teoretický, teoreticko-aplikačný charakter zodpovedajúci zameraniu časopisu. Ich názov má byť stručný a výstižný. K statiam je potrebné priložiť abstrakt v rozsahu 10 až 12 riadkov v anglickom jazyku a uviesť 3 až 5 kľúčových slov v slovenskom a anglickom jazyku. Príspevok je nutné označiť podľa klasifikácie JEL. Rozsah state je 10 až 12 strán.
Rozsah hodnotiacich recenzií je 4 až 6 strán podľa rozsahu knihy.
Rozsah informatívnych správ je 4 až 5 strán.

Formálna úprava
Text je písaný v textovom editore MS Word, typ písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, formát A4, zarovnanie vľavo.
Citácie sa upravujú podľa ISO 690 a spĺňajú všetky náležitosti.
Obrázky, grafy a tabuľky sa číslujú priebežne poradovým číslom. Označenie tabuliek sa uvádza nad a prameň pod tabuľku. V prípade obrázkov, grafov a ilustrácií sa označenie aj prameň uvádzajú pod obrázok.
Matematické výrazy a vzorce sú napísané zreteľne podľa zaužívaných zvyklostí.

Štruktúra state 
názov; meno autora / mená autorov; abstrakt a kľúčové slová v anglickom jazyku; JEL Classification; úvod; cieľ, materiál a metodika; výsledky a diskusia; záver; kľúčové slová v slovenskom jazyku; grantová podpora; zoznam použitej literatúry; adresa a kontaktné údaje autora / autorov.

State sú recenzované anonymne, dvoma nezávislými recenzentmi. Redakcia uverejní len rukopisy, ktoré neboli a nebudú publikované v iných médiách.

Termín pre zaslanie rukopisu na recenzné konanie je vždy do 30. 4. a 31. 10. v aktuálnom roku.
 

Instructions for authors
Manuscripts shall be sent to mail: ekonomikaaspolocnost@umb.sk  Article should be of a theoretical and applicable character corresponding with the character of the journal. Title should be clear and concise. Article have to be accompanied by an abstract of 10 - 12 lines and 3 or 5 key words. It is neccessary to mark the article by the code of JEL Classification. The lenfth of article is about 10 - 12 typed pages, reviews 4 - 6 pages depending on the length of the book. Information are supposed to be at 4 - 5 pages.

Format
Text has to be typed in MS Word; Times New Roman 12; rows 1,5; format A4; left alignment.
Bibliographic citations are given according to ISO 690 and must include all necessary data.
References to literature are added at the end of the article and given in alphabetical order.
Pictures, graphs and tables are labeled in numerical order. Label of the tables is given above, source below. In the case of pictures, graphs and illustrations, label and source are given below.
Mathematical expressions and figures are to by typed in clear and obvious way.

Structure of the article
Title; Author / Authors; Abstract and Key words in English; JEL Classification; Introduction; Aim, material and methodology; Results and discussion; Conclusion; Grant support; References; Contact details of author / authors.

Reviews of the article are anonymous and provided by two independent reviewers.

The deadline for submitting a manuscript  is always until April 30 and October 31 in the current year.

 

Redakčná rada / Editorial board

Vedecký redaktor / Scientific Editor
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.

Členovia Redakčnej rady / Members of the Editorial Board

1. doc. Mgr. Ing. Martin Boďa, PhD (UMB)

2. prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD. (UMB)

3- doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD. (UMB)

4. doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.  (UMB)

5. doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.  (UMB)

6. prof. Ing. Emília Zimková, PhD. (UMB)

7. prof. Ing. Ján Závadský, PhD. (UMB)

8. prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. (UPJŠ Košice)

9. prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. (EUBA)

10. prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. (TUZVO)

11. prof. Ing. Anna Križanová, PhD.(UNIZA)

12. Sladjana Benkovic, PhD., University of Belgrade, Srbsko

13. Dr. Jaroslav Dvořák, Klaipėda University, Lotyšsko

14. Chiara Garau, PhD., Università di Cagliari, Taliansko

15. Porfirio Guevara, Ph.D., Latin American Center for Competitiveness and Sustainable Development (CLACDS), INCAE Business School, Costa Rica

16. prof. John Östh, Uppsala University, Švédsko

17. doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Slezská Univerzita, ČR

18. Assoc. Prof. Joao Romao, Yasuda Women’s University, Hiroshima, Japan

19. Dr. Hab. Mariusz E. Sokolowicz, Prof. University of Lodz, Poľsko

20. doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. Univerzita Pardubice, ČR

21. Dr. Inz. Maciej Szafranski, Poznan University of Technology, Poľsko

22. Assoc. Prof. Fabrice Thuriot, University of Reims, Francúzsko

23. prof. Almira Yusupova, Novosibirsk State University, Rusko

Pokyny pre autorov (7. 2. 2020 14:25:48)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 4. 2020 | Aktualizoval: Tokarska Gabriela