Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Vedecké časopisy >

Acta aerarii publici

Vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Acta Aerarii Publici je zameraný na publikovanie pôvodných vedeckých prác, referátov a recenzií týkajúcich sa finančnej teórie a praxe. Prioritne je orientovaný na oblasti teórie financií, účtovníctva, bankovníctva, poisťovníctva, finančného manažmentu, verejných financií, informačných technológií, aplikácie matematiky a informatiky vo finančníctve. Príspevky musia zodpovedať oblastiam, na ktoré je časopis zameraný.

ACTA AERARII PUBLICI
Scientific Journal published by the Faculty of Economics, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia

Acta Aerarii Publici is the Scientific Journal published by the Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica. The Journal focuses on the publishing of original scientific papers and original reviews from financial theory and practice. The main focus of the Journal is on the areas of finance, accounting, banking, insurance, financial management, public finance, information technologies in finance, quantitative methods in finance. Submitted papers shall relate to these areas.

Redakčná rada/Editorial Board

Editor in Chief:
prof. Ing. Marta ORVISKÁ, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica

Scientific editor:
prof. Ing. Juraj NEMEC, CSc., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica

Executive editor:
Ing. Ján Huňady, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica

Členovia/Membership
prof. Dr. Joachim Piotr Foltys, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Opolská technická univerzita, Poľsko
prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., Newton College, Praha
prof. Dr. Manfred J. Holler, Universität Hamburg, Nemecko
prof. Ing. Eva Horvátová, PhD., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
prof. John Hudson, University of Bath, Veľká Británia
prof. Jerry O. Kuye, Ph.D., M.P.A., University of Pretoria, School of Public Management and Administration, Južná Afrika
doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., Národná banka Slovenska, Bratislava
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., Ekonomicko-správní fakulta, Masarikova univerzita, Brno
prof. Ing. Jozef Medveď, PhD., Bankovní institut vysoká škola, Praha
doc. Ing. Hussam Musa, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc., Fakulta sociálních věd, UK, Praha
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita, Košice
doc. Ing. Zuzana Šuranová, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
prof. Ing. Mária Uramová, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica

Registračné číslo MK SR: EV 1815/08
Vychádza: 2 x ročne
ISSN 1336-8818
Za jazykovú stránku príspevkov zodpovedajú ich autori.

© Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Tajovského 10
Printed in Slovakia

Šablóna ACTA AERARII PUBLICI (28. 10. 2013 8:00:40)
Pokyny pre prispievateľov. (24. 10. 2013 9:24:18)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2015 | Aktualizoval: Sedliačik Ivan

Ďakujeme za podporu:

Železiarne Podbrezová SAP Davital Mesto Poprad Eduard Maták Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica