Úvod > Veda a výskum > Vedecké časopisy >

Acta aerarii publici

Vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Acta Aerarii Publici je zameraný na publikovanie pôvodných vedeckých prác, referátov a recenzií týkajúcich sa finančnej teórie a praxe. Prioritne je orientovaný na oblasti teórie financií, účtovníctva, bankovníctva, poisťovníctva, finančného manažmentu, verejných financií, informačných technológií, aplikácie matematiky a informatiky vo finančníctve. Príspevky musia zodpovedať oblastiam, na ktoré je časopis zameraný.

Redakčná rada

Hlavný redaktor:
prof. Ing. Marta ORVISKÁ, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica

Vedecký redaktor:
prof. Ing. Juraj NEMEC, CSc., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica

Výkonný redaktor:
Ing. Ivan Sedliačik, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica

Členovia 
prof. Dr. Joachim Piotr Foltys, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Opolská technická univerzita, Poľsko
prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., Newton College, Praha
prof. Dr. Manfred J. Holler, Universität Hamburg, Nemecko
prof. Ing. Eva Horvátová, PhD., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
prof. John Hudson, University of Bath, Veľká Británia
prof. Jerry O. Kuye, Ph.D., M.P.A., University of Pretoria, School of Public Management and Administration, Južná Afrika
doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., Národná banka Slovenska, Bratislava
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., Ekonomicko-správní fakulta, Masarikova univerzita, Brno
prof. Ing. Jozef Medveď, PhD., Bankovní institut vysoká škola, Praha
doc. Ing. Hussam Musa, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc., Fakulta sociálních věd, UK, Praha
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita, Košice
doc. Ing. Zuzana Šuranová, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
prof. Ing. Mária Uramová, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
doc. Ing. Leoš Vítek, PhD., Fakulta financí a učetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Registračné číslo MK SR: EV 1815/08
Vychádza: 2 x ročne
ISSN 1336-8818
Za jazykovú stránku príspevkov zodpovedajú ich autori.

© Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Tajovského 10
Printed in Slovakia

Šablóna ACTA AERARII PUBLICI (28. 10. 2013 8:00:40)
Pokyny pre prispievateľov. (24. 10. 2013 9:24:18)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 1. 2018 | Aktualizoval: Sedliačik Ivan, Ing, PhD.