ZÁPIS na AR 2019/2020 a vyhodnotenie predzápisu

 

Vážené študentky, vážení študenti,

v termíne od 15. mája 2019 do 30. júna 2019

prebieha

ZÁPIS študentov na akademický rok 2019/2020.

 

Kto zápis uskutočňuje:

Zápis zrealizuje každý študent denného a externého štúdia, ktorý je v akademickom roku 2018/2019 riadne zapísaným študentom fakulty a bude v akademickom roku 2019/2020 pokračovať v štúdiu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

POZOR - zápis nevykonávajú študenti končiacich ročníkov bakalárskeho štúdia, ktorí sa v akademickom roku 2019/2020 uchádzajú o inžinierske štúdium na fakulte (podali si prihlášku na inžinierske štúdium na EF UMB). Títo budú o spôsobe výberu predmetov inžinierskeho štúdia písomne informovaní spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium a zúčastnia sa fyzického zápisu začiatkom septembra 2019.

 

Ako zrealizovať zápis:

Zápis sa uskutočňuje cez AiS2 (Akademický Informačný Systém) formou ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU (manuál E-zápisu).

V rámci elektronického zápisu študent:

a) potvrdzuje pokračovanie v štúdiu v akademickom roku 2019/2020,

b) potvrdzuje správnosť svojich osobných údajov príp. zaeviduje zmeny v osobných údajoch,

c) vyberá si všetky predmety - povinné, povinne voliteľné a výberové, ktoré chce absolvovať v akademickom roku 2019/2020 vrátane prenesených povinností (manuál vytvorenia ZL + nahodenia predmetov),

d) potvrdzuje zaevidovanie všetkých hodnotení za akademický rok 2018/2019.


POZOR - po potvrdení elektronického zápisu už nie je možné vo svojom zápisnom liste vykonávať žiadne zmeny. Taktiež vyučujúci už nemože nahodiť žiadne hodnotenie za akademický rok 2018/2019. Preto e-zápis uskutočnite až po zapísaní všetkých hodnotení za AR 2018/2019.

- ak študent zrealizoval predzápis - skontroluje si, či sa ním zvolené povinne voliteľné a výberové predmety otvárajú a urobí prípadné opravy v zápisnom liste. Taktiež si skontroluje, či má zapísané všetky povinné predmety, prípadné prenesené povinnosti zimného aj letného semestra a následne zrealizuje elektronický zápis.

- ak študent predzápis nezrealizoval - vytvorí si zápisný list na AR 2019/2020, zapíše si doň všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety vrátane prenesených povinností a zrealizuje elektronický zápis.


Po ukončení ZÁPISU (po 30.6.2019) študijné oddelenie skontroluje u všetkých študentov splnenie podmienok pre postup do vyššieho roku štúdia, skontroluje zrealizovanie elektronického zápisu a zápisný list na AR 2019/2020 POTVRDÍ (študent je riadne zapísaný na AR 2019/2020, žiadneho fyzického zápisu sa už v septembri nezúčastňuje).

POZOR: študentom externého štúdia, ktorí budú v AR 2019/2020 pokračovať v štúdiu v štandardnej dĺžke, vzniká zároveň povinnosť uhradiť školné za štúdium študijného programu v externej forme. Preto po odkontrolovaní splnenia podmienok pre postup do vyššieho roku štúdia a skontrolovaní zrealizovania elektronického zápisu študijné oddelenie v rámci AiS2 vyrúbi študentovi školné za externé štúdium v stanovenej výške. Následne je študent v termíne do 31-8-2019 povinný uhradiť predpísané školné za štúdium študijného programu v externej forme štúdia v stanovenej výške. Zápisný list bude potvrdení až po preukázaní úhrady predpísaného školného.

UPOZORNENIE pre študentov s IŠP: Študent, ktorý má udelený IŠP do 31.08.2019 si zapíše predmety na AR 2019/2020, skontroluje a potvrdí svoje osobné údaje, prejaví pokračovanie v štúdiu v AR 2019/2020. NEPOTVRDZUJE však zaevidované výsledky štúdia v systéme - tým, že výsledky môže získať až do 31.08.2019, táto možnosť zostáva otvorená. Konečné uzavretie zápisu odkonzultuje najneskôr do 31.08.2019 so svojou študijnou referentkou.

 

Bližšie informácie a vyhodnotenie otvorenia PVP a VP predmetov:

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM                                                                            INŽINIERSKE ŠTÚDIUM


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 5. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia