ZÁPIS na AR 2017/2018 a vyhodnotenie predzápisu

 

Vážené študentky, vážení študenti,

v termíne od 22. mája 2017 do 30. júna 2017

študenti uskutočnia

ZÁPIS na AR 2017/2018.

 

Kto zápis uskutočňuje:

Zápis zrealizuje každý študent denného a externého štúdia, ktorý bude v akademickom roku 2017/2018 pokračovať v štúdiu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

POZOR - zápis nevykonávajú študenti končiacich ročníkov bakalárskeho štúdia, ktorí sa v akademickom roku 2017/2018 uchádzajú o inžinierske štúdium na fakulte (podali si prihlášku na inžinierske štúdium na EF UMB). Títo budú o spôsobe výberu predmetov inžinierskeho štúdia písomne informovaní spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.

 

Ako zrealizovať zápis:

Zápis sa uskutočňuje cez AIS2 (Akademický Informačný Systém) formou ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU.

V rámci zápisu študent:

a) potvrdzuje pokračovanie v štúdiu v akademickom roku 2017/2018,

b) potvrdzuje správnosť svojich osobných údajov príp. zaeviduje zmeny v osobných údajoch,

c) vyberá si všetky predmety - povinné, povinne voliteľné a výberové, ktoré chce absolvovať v akademickom roku 2017/2018 vrátane prenesených povinností,

d) potvrdzuje zaevidovanie všetkých hodnotení za akademický rok 2016/2017.

POZOR - po potvrdení elektronického zápisu už nie je možné vo svojom zápisnom liste vykonávať žiadne zmeny. Taktiež vyučujúci už nemože nahodiť žiadne hodnotenie za akademický rok 2016/2017. Preto e-zápis uskutočnite až po zapísaní všetkých hodnotení za AR 2016/2017.

- ak študent zrealizoval predzápis - skontroluje si, či sa ním zvolené povinne voliteľné a výberové predmety otvárajú a urobí prípadné opravy v zápisnom liste. Taktiež si skontroluje, či má zapísané všetky povinné predmety, prípadné prenesené povinnosti zimného aj letného semestra.

- ak študent predzápis nezrealizoval - vytvorí si zápisný list na AR 2017/2018, zapíše si doň všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety vrátane prenesených povinností.


Bližšie informácie:

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM                                                                            INŽINIERSKE ŠTÚDIUM


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 10. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia