Vyučované predmety

Nové programy platné od 2015/2016

Bakalárske štúdium

Bachelor´s Thesis Seminar
Bachelor´s Thesis with Defense
Bakalárska práca s obhajobou
Business Economics 1.
Business Economics 2.
Corporate Finance
Corporate financial and economic analysis
Ekonomika a financovanie podniku
Ekonomika podniku 1.
Ekonomika podniku 2.
Finančno-ekonomická analýza podniku 1.
Human Resources Management
Innovative business models
Inovatívne biznis modely
International trade
Kalkulácie a rozpočty
Management
Manažment 1
Manažment ľudských zdrojov 1.
Marketing
Marketing (AJ)
Medzinárodný obchod
Personal and business correspondence
Personálna a obchodná korešpondencia
Podnikové financie
Project Management
Seminár k bakalárskej práci

Inžinierske štúdium

Controlling
CRM 1.
Dane podnikateľských subjektov
Diploma Seminar
Diploma thesis with defense
Diplomová práca s obhajobou
Diplomový seminár (EMMSP, MMP)
Financial Management I.
Finančná analýza podnikov cestovného ruchu
Finančno-ekonomická analýza podniku 2.
Finančný manažment 1.
Firemné plánovanie v MaSP
International Management and Marketing
Investičné riadenie v MaSP
Kontroling
Koučovanie
Logistics
Logistika
Management of Innovations
Managerial communication
Manažérska komunikácia
Manažérstvo kvality 1.
Manažérstvo vzťahov so zákazníkom
Manažment ľudských zdrojov 2.
Marketing information system and marketing research (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Marketing služieb
Marketingový informačný systém a marketingový výskum
Medzinárodný manažment a marketing
Nástroje zabezpečovania kvality
Oceňovanie majetku firiem
Podnikanie v MaSP
Priemyselný marketing
Projektový manažment 1.
Quality Management 1.
Riadenie hodnoty značky
Risk Management
Service Marketing
Socially Responsibility Business
Spoločenský marketing
Spoločensky zodpovedné podnikanie
Strategic and project management
Strategic management and marketing
Strategický a projektový manažment
Tax and tax policy

Doktorandské štúdium

Dizertačná práca s obhajobou
Dizertačná skúška
Marketingový manažment podniku
Metodológia a etika vedeckej práce 1.
Metodológia a etika vedeckej práce 2.
Metódy merania a hodnotenia výkonnosti podniku
Podnikovohospodárska náuka
   

Staré programy platné od 2005/2006

Bakalárske štúdium

Bachelor´s Thesis Seminar
Bachelor´s Thesis with Defense
Bakalárska práca s obhajobou
Business Economics 1.
Business Economics 2.
Business Financial Analysis
Business Planning
Case Studies in Human Resources Management
Case Studies in Management
Case Studies in Marketing
Corporate Finance
Ekonomika podniku 1.
Ekonomika podniku 2.
Finančno-ekonomická analýza podniku 1.
Human Resources Management
Kalkulácie a rozpočty
Management
Manažment 1
Manažment ľudských zdrojov 1.
Manažment výroby
Marketing
Marketing (AJ)
Medzinárodný obchod
Podnikové financie
Prípadové štúdie z manažmentu
Prípadové štúdie z manažmentu ľudských zdrojov
Prípadové štúdie z marketingu
Project Management
Seminár k bakalárskej práci
Seminár k bakalárskej štátnej skúške
Tovaroznalectvo

Inžinierske štúdium

Analýza trhu
Audity kvality
Brand Value Creation
Brand Value Management
Budovanie systémov kvality
Business Ethics
Business Ethics and CSR
Business to Business Marketing
CRM 1.
CRM 2.
Dane podnikateľských subjektov
Diploma practice
Diploma Seminar
Diploma thesis
Diplomová práca (EMMSP, MMP)
Diplomová prax (EMMSP, MMP)
Diplomový seminár (EMMSP, MMP)
Economics of quality
Ekonomika kvality
Etika podnikania
Financial Analysis and Financial Planning
Financial Management I.
Finančná analýza a finančné plánovanie
Finančné plánovanie a rozhodovanie
Finančno-ekonomická analýza podniku CR
Finančný a bankový marketing
Finančný manažment 1.
Firemné plánovanie v MaSP
International Management and Business
International Management and Marketing
International Marketing and Trade
Investičné riadenie v MaSP
Logistics
Logistika
Management Methods and Techniques
Management of Innovations
Manažérska komunikácia
Manažérstvo kvality 1.
Manažérstvo kvality služieb
Manažérstvo vzťahov so zákazníkom
Manažment inovácií
Manažment ľudských zdrojov 2.
Manažment rizika
Manažment zmien
Marketing Communication
Marketing služieb
Marketing strategies
Marketingová komunikácia
Marketingové stratégie
Marketingový informačný systém a marketingový výskum
Medzinárodný manažment a podnikanie
Medzinárodný marketing a obchod
MIS and Market Research
Nástroje a metódy riadenia
Nástroje zabezpečovania kvality
Oceňovanie majetku firiem
Organisation and Organisation Behaviour
Organizácia a organizačné správanie
Podnikanie v MaSP
Priemyselný marketing
Process Management
Projekt Planning
Projektové plánovanie
Projektový manažment 1.
Quality Management 1.
Quality Management 2.
Quality Management Audits
Quality Systems
Riadenie hodnoty značky
Riadenie procesov
Riadenie vzťahov so zákazníkom 1.
Riadenie vzťahov so zákazníkom 2.
Risk Management
Seminár k inžinierskej štátnej skúške (EMMPS, MMP)
Seminar to Final Diploma Exam
Service Marketing
Socially Responsibility Business
Spoločenský marketing
Spoločensky zodpovedné podnikanie
Strategic and project management
Strategic Management 1
Strategický a projektový manažment
Strategický manažment
Strategický manažment 1
Tvorba hodnoty značky
Zavádzanie systémov kvality a ich certifikácia

Doktorandské štúdium

Dizertačná práca 1.
Dizertačná práca 2.
Finančno-ekonomická analýza podniku 2.
Finančný manažment 2.
Manažérstvo kvality 2.
Marketingový manažment podniku
Metodológia a etika vedeckej práce 1.
Metodológia a etika vedeckej práce 2.
Písomná práca na dizertačnú skúšku
Podnikovohospodárska náuka
Projekt k dizertačnej práci
Projektový manažment 2.
Strategický manažment 2.

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor