Vyučované predmety

Nové programy platné od 2015/2016

Bakalárske štúdium

Analýza a prezentácia ekonomických údajov v podniku
Analýza dát a reporting
Aplikačné programovanie
Database Systems (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Databázové systémy
Demografia
Financial Mathematics 1
Finančná matematika 1
Finančná matematika 2
Finančno-ekonomická analýza podniku - FBI
Informatics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Informatika
Internet Applications (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Internetové aplikácie
Matematika
Mathematics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Operačný výskum
Optimalizačné metódy v manažérskom rozhodovaní
Počítačová grafika pre ekonómov
Podnikanie v e-priestore
Poistná matematika a štatistika
Poistné a sporivé systémy
Štatistické metódy vo financiách
Štatistika
Štatistika - FBI
Základy matematiky

Inžinierske štúdium

Aplikovaná štatistika v systéme R
Corporate Internet Applications (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Dynamické internetové aplikácie
Ekonometria a modelovanie ekonomických procesov
Finančná analytika
Finančné modely
Informačná bezpečnosť
Informačné systémy
Informačné systémy v cestovnom ruchu 2
Informačné systémy v manažmente území
Informačné systémy vo financiách
Informačné systémy vo verejnom sektore
Information Systems in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Kvalitatívny a kvantitatívny výskum v podniku
Kvantitatívne metódy v manažmente území
Kvantitatívne metódy vo financiách
Kvantitatívne metódy vo verejnom sektore
Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v CR
Neživotné poistenie
Quantitative Methods in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Riziko a neistota vo financiách
Spracovanie ekonomických procesov v systéme SAP
Teória hier
Úvod do ekonomického systému SAP
Životné poistenie
   

Staré programy platné od 2005/2006

Bakalárske štúdium

Demografia
Dotazníkový prieskum
Financial Mathematics 1
Finančná matematika 1
Finančná matematika 2
Finančno-ekonomická analýza podniku - FBI
Informatika 1
Informatika 2
Informatique
Matematika - propedeutika
Matematika 1
Matematika 2
Mathematics 1
Mathematics 2
Mathématiques financières
Optimalizačné metódy v podniku
Počítačová grafika pre ekonómov
Podnikanie v e-priestore
Poistná matematika a štatistika 1
Poistné a sporivé systémy
Statistics
Štatistické metódy vo financiách
Štatistika
Štatistika - FBI

Inžinierske štúdium

Dotazníkový prieskum
Dynamické internetové aplikácie
Ekonometria
Finančná analytika
Finančné informačné systémy 1
Finančné informačné systémy 2
Informačná bezpečnosť
Informačné systémy
Informatika pre manažérov
Informatika v malých a stredných podnikoch 1
Informatika v malých a stredných podnikoch 2
Kvantitatívny manažment
Kvantitatívny manažment vo financiách
Life insurance
Manažérska informatika
Manažérske informačné systémy
Manažérske informačné systémy vo financiách
Matematické metódy vo financiách
Matematicko-štatistické metódy
Modelovanie ekonomických procesov
Neživotné poistenie
Poistná matematika a štatistika 2
Seminár z kvantitatívnych metód vo financiách
Spracovanie ekonomických procesov v systéme SAP
Teória hier
Životné poistenie

Doktorandské štúdium

Kvantitatívne metódy vo výskume

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor