Vyučované predmety

Nové programy platné od 2015/2016

Bakalárske štúdium

Analýza dát a reporting
Bakalárska práca s obhajobou (TM)
Bakalárska práca s obhajobou (VEM)
Ekonomika a manažment neziskových organizácií
Ekonomika a manažment verejných služieb
Financovanie verejnej správy
Informačné systémy vo verejnej správe
Manažment rozvoja vidieka
Manažment území
Marketing území
Municipálna ekonomika a politika
Operačný výskum
Priestorová ekonomika
Procesný a projektový manažment
Seminár k bakalárskej práci (TM)
Seminár k bakalárskej práci (VEM)
Sociálna politika a sociálne poistenie
Spoločenský protokol (CR)
Spoločenský protokol (EMP)
Teória a ekonómia služieb
Teória, riadenie a organizácia verejnej správy
Terénny výskum
Udržateľný rozvoj
Verejná ekonómia a verejný sektor
Verejná správa a regionálny rozvoj
Verejný sektor a správa
Základy verejnej ekonómie
Základy verejných financí

Inžinierske štúdium

Administratívny manažment
Diplomatický protokol
Diplomová práca s obhajobou (TS)
Diplomová práca s obhajobou (VES)
Diplomový seminár (TS)
Diplomový seminár (VES)
Ekonomická analýza procesov v zdravotníctve
Ekonomika a manažment športu a kultúry
Ekonomika a manažment vzdelávania, vedy a výskumu
Ekonomika a manažment zdravotníckych služieb
Ekonomika a politika rozvojových krajín
Environmental Management
Environmentálna ekonómia a politika
Financovanie zdravotníctva a zdravotné poistenie
Finančný manažment vo verejnom a neziskovom sektore
Finančný manažment vo verejnom sektore
Informačné systémy v manažmente území
Informačné systémy vo verejnom sektore
Kreatívne územia
Lobing a tvorba rozhodnutí vo verejnom sektore
Manažment verejnej správy
Marketing úradu verejnej správy
Marketingová komunikácia územia
Marketingové stratégie rozvoja územia
Metodológia výskumu
Neziskový marketing
Optimalizačné modely v penzijných systémoch
Partnerstvo a komunikácia v regionálnom rozvoji
Penzijná ekonómia
Penzijné financie
Plánovanie a riadenie rozvoja území
Plánovanie a rozpočtovanie v rozpočtových a príspevkových organizáciách
Poistné a sporivé systémy
Politika vzdelávania a trhu práce
Právna administratíva
Prax
Prípadové štúdie z verejného a neziskového marketingu
Projektový manažment v regionálnom rozvoji
Regional and Local Finance (Financie regionálnych a miestnych samospráv)
Regionálna ekonomika a politika
Regionálny trh práce a manažment ľudských zdrojov
Rozvoj miestnej a regionálnej ekonomiky
Rozvojová spolupráca a pomoc
Sociálna ekonomika a manažment
Sociálne podnikanie
Sociálne politiky v EÚ
Sociálne služby
Strategies for Local Development (Stratégie miestneho a regionálneho rozvoja)
Territorial marketing
Učiace sa regióny
Udržateľné sídla
Verejná ekonómia
Verejná politika
Verejné financie
Verejné rozpočty a financie územných samospráv
Zdravotnícka politika

Doktorandské štúdium

Dizertačná práca s obhajobou
Ekonomika a manažment služieb
Hodnotenie programov verejných politík
Metodológia a etika vedeckej práce 1
Metodológia a etika vedeckej práce 2
Občianska spoločnosť
Písomná práca na dizertačnú skúšku
Strategický manažment služieb
Verejná ekonómia
Verejná politika
Verejná správa a regionálny rozvoj
   

Staré programy platné od 2005/2006

Bakalárske štúdium

Bakalárska práca
Ekonomika a manažment neziskových organizácií
Ekonomika a manažment verejných služieb 1.
Environmental Management
Financovanie verejnej správy
Manažment a marketing území
Manažment území 1
Marketing úradu verejnej správy
Marketing území 1
Odborná prax - RRaVS
Priestorová ekonomika
Regionálna a municipálna ekonomika a politika 1
Seminák bakalárskej štátnej skúške - RRVS
Seminár k bakalárskej práci
Seminár k bakalárskej práci - VES
Sociálna politika
Spoločenský a diplomatický protokol (CR)
Spoločenský a diplomatický protokol (EMP)
Teória služieb
Teória, riadenie a organizácia verejnej správy
Theory of Services
Trvalo udržateľný rozvoj - RRaVS
Verejná ekonómia 1.
Verejná správa a regionálny rozvoj - EMP, CR, FBI
Verejný sektor
Základy verejných financí

Inžinierske štúdium

Administratívny manažment
Diplomová práca
Diplomový seminár
Diplomový seminár - EVS a EZ
Efektívnosť vo verejnom sektore
Ekonómia služieb
Ekonomika a manažment mimovládnych organizácií
Ekonomika a manažment verejných služieb 2.
Ekonomika kultúry a športu
Ekonomika služieb verejnej spotreby štátu
Environmentálna politika
Environmentálny manažment
Financie územnej samosprávy
Finančný manažment vo verejnom sektore
Geografické informačné systémy vo verejnej správe a regionálnom rozvoji
Informačné systémy vo verejnom sektore
Informačné systémy vo verejnom sektore
Kontroling vo verejnom sektore
Manažment ľudských zdrojov 2
Manažment území 2
Marketing území 2
Marketingová komunikácia územia
Metodológia výskumu
Neziskový marketing
Plánovanie a manažment projektov
Politika a ekonomika
Priestorové plánovanie
Projektový manažment 1.
Regionálna a municipálna ekonomika a politika 2
Seminár k inžinierskej štátnej skúške
Seminár k inžinierskej štátnej skúške - EVS a EZ
Sociálne plánovanie
Sociálne poistenie
Sociálne služby
Spoločenský a diplomatický protokol (ESÚ)
Učiace sa regióny
Verejná ekonómia 2.
Verejné financie

Doktorandské štúdium

Ekonómia verejného sektora
Ekonomika a manažment služieb
Miestny a regionálny rozvoj
Prognózovanie a plánovanie služieb
Regionálna a municipálna ekonomika a politika 3
Strategický manažment služieb

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor