Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Školné v AR 2017/2018 - informácie pre študentov

Školné fakulta vyberá v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou č. 15/2016 o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v akademickom roku 2017/2018.

 

DENNÉ ŠTÚDIUM - školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia

V zmysle smernice č. 15/2016 o školnom na UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2017/2018  je povinnosťou študenta pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky školného (par. 71 ods. 3 písm. b) zákona o VŠ!

Študent, na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné v akademickom roku 2017/2018 z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia, VYPLNÍ a ODOVZDÁ v termíne do 19. 09. 2017 na študijné oddelenie čestné vyhlásenie o svojom doterajšom štúdiu (TLAČIVO Čestné vyhlásenie).

Študenti  prijatí do 1. roku denného štúdia vyplnia čestné vyhlásenie priamo na zápise na štúdium.

Fakulta v termíne do 10-10-2017 písomne oznámi študentom, ktorí majú povinnosť uhradiť školné, listovou zásielkou s doručenkou oznámenie o povinnosti uhradiť školné, a to výšku školného, dôvod výberu školného, spôsob a termín splatnosti úhrady školného.

Výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia je v AR 2017/2018 stanovená na 800,- EUR.

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

1.) Študenti prijatí do 1. roku externého štúdia obdržia oznámenie o povinnosti uhradiť školné v akademickom roku 2017/2018 priamo na zápise na štúdium. Študent prijatý a zapísaný do 1. roku štúdia je povinný uhradiť školné na akademický rok 2017/2018 v plnej výške, bez možnosti splátok najneskôr do 29. septembra 2017.

Výška školného pre študentov prijatých do 1. roku bakalárskeho štúdia je stanovená na 600,- EUR za jeden akademický rok, pre študentov prijatých do 1. roku inžinierskeho štúdia na 700,- EUR za jeden akademický rok.

2.) Študenti vyšších ročníkov externého štúdia, ktorí v AKTUÁLNOM štúdiu študujú v štandardnej dĺžke štúdia, majú povinnosť uhradiť školné za štúdium študijného programu v externej forme v termíne do 29. septembra 2017 v plnej výške, bez možnosti splátok
Smernica o školnom, výška školného (výška školného je zverejnená podľa akademického roku, v ktorom bol daný študent prijatý a zapísaný na aktuálne štúdium)

Idenfitikačné údaje na úhradu školného za externé štúdium:
ÚHRADA POPLATKU Z KRAJÍN EU
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol - bakalárske štúdium: 1201
                          inžinierske štúdium: 1202 
Špecifický symbol: ID študenta (osoby) v AIS
Poznámka: meno a priezvisko študenta

ÚHRADA POPLATKU CEZ SPROSTREDKUJÚCU BANKU Z TRETÍCH KRAJÍN
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu / IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SUBASKBXXXX
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol - bakalárske štúdium: 1201
                          inžinierske štúdium: 1202
Špecifický symbol: ID študenta (osoby) v AIS
Poznámka: meno a priezvisko študenta

Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

3.) Študenti externého štúdia, ktorí v akademickom roku 2017/2018 v AKTUÁLNOM štúdiu prekračujú štandardnú dĺžku štúdia, budú o povinnosti uhradiť školné v akademickom roku 2017/2018 písomne informovaní v termíne do 10-10-2017.

Výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia je v AR 2017/2018 stanovená na 800,- EUR.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 11. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia