Informácie pre uchádzačov

V prípade záujmu o habilitačné a inauguračné konanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v študijnom odbore Ekonómia a manažment v odboroch habilitačného a inauguračného konania "verejná ekonomika a služby", "ekonomika a manažment podniku" a "cestovný ruch" môžu uchádzači predložiť požadovanú dokumentáciu v zmysle priložených pokynov fakulty.

Okrem konkrétnych požiadaviek a postupu uchádzačov o habilitačné a inauguračné konanie sú sprístupnené aj s tým súvisiace predpisy.

 

Profesor - postup, požiadavky.doc (4. 10. 2019 6:56:46)
Docent - postup, požiadavky.doc (4. 10. 2019 6:56:22)
Pravidlá dokladovania spolupráce pre HVK na EF UMB.pdf (18. 6. 2019 10:24:30)
Metodický pokyn UK č. 3_2012.pdf (10. 4. 2018 8:35:04)
Dodatok č. 2 k smernici 1_2013.pdf (10. 4. 2018 8:32:18)
Dodatok č. 1 k smernici 1_2013.pdf (10. 4. 2018 8:32:05)
Smernica UMB č. 1_ 2013 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov.pdf (10. 4. 2018 8:31:48)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 11. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela