Informácie pre uchádzačov

V prípade záujmu o habilitačné konanie a konanie na vymenovanie za profesora na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v študijných odboroch "verejná ekonomika a služby", "ekonomika a manažment podniku" a "cestovný ruch" môžu uchádzači predložiť požadovanú dokumentáciu v zmysle pokynov fakulty, ktoré sú zverejnené v priložených súboroch.

Okrem konkrétnych požiadaviek a postupu uchádzačov o habilitačné a vymenúvacie konanie sú sprístupnené aj s tým súvisiace predpisy.

 

Profesor - postup,požiadavky.doc (1. 6. 2018 6:34:59)
Docent - postup,požiadavky.doc (1. 6. 2018 6:34:28)
Vyhláška MŠVVŠ SR o centrálnom registri evidencie PČ a UČ.pdf (10. 4. 2018 8:35:49)
Metodický pokyn UK č. 3_2012.pdf (10. 4. 2018 8:35:04)
Smernica EF S-02-16 úprava písomných VŠ, záverečných a habilitačných prác.pdf (10. 4. 2018 8:34:13)
Dodatok č. 2 k smernici 1_2013.pdf (10. 4. 2018 8:32:18)
Dodatok č. 1 k smernici 1_2013.pdf (10. 4. 2018 8:32:05)
Smernica UMB č. 1_ 2013 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov.pdf (10. 4. 2018 8:31:48)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 1. 6. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela