Informácie pre uchádzačov

V prípade záujmu o habilitačné konanie a konanie na vymenovanie za profesora na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v študijných odboroch "verejná ekonomika a služby", "ekonomika a manažment podniku" a "cestovný ruch" môžu uchádzači predložiť požadovanú dokumentáciu v zmysle pokynov fakulty, ktoré sú zverejnené v priložených súboroch.

Okrem konkrétnych požiadaviek a postupu uchádzačov o habilitačné a vymenúvacie konanie je sprístupnená smernica UMB č. 1/2013 o postupe získavania titulov docent a profesor na UMB a smernica EF UMB č. S-02-16 o úprave záverečných prác.

 

Profesor - postup,požiadavky.doc (15. 3. 2018 12:39:52)
Docent - postup,požiadavky.doc (27. 11. 2017 10:09:43)
S-02-16 úprava záv. prác.pdf (5. 10. 2016 14:39:14)
13_Smernica č 1_o postupe získavania vedecko_pg a umelecko_pg titulov_doc_prof na UMB.pdf (25. 9. 2013 11:08:34)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 3. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela