50. výročie založenia katedry

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania vznikla v roku 1964 na základe rozhodnutí prijatých na jeseň 1963 na pôde
vtedajšej VŠE v Bratislave. Jej vznik bol odpoveďou na meniace sa medzinárodné prostredie a uvoľňovanie medzinárodného cestovania.
Bola to zároveň reakcia na Rímsku konferenciu Organizácie spojených národov o medzinárodnom cestovaní a cestovnom ruchu,
ktorá sa konala v dňoch 21. augusta – 5. septembra 1963. Cestovný ruch sa po druhej svetovej vojne stal hybnou silou svetovej ekonomiky. Katedra predstavuje v stredoeurópskom priestore pracovisko s najdlhšou tradíciou vzdelávania v cestovnom ruchu.
V nasledujúcich mesiacoch si budeme vznik katedry pripomínať viacerými podujatiami a informáciami.

doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
vedúci katedry


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš