Úvod > Veda a výskum >

Centrum rozvoja doktorandov

 

CENTRUM ROZVOJA DOKTORANDOV

 

„Vzdelanosť spoločnosti závisí od vzdelaných jednotlivcov.“

 

Kto sme?

CRD je unikátnym pracoviskom výskumu a vzdelávania doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré bolo založené v júni 2004.

 

Čo je naším poslaním?

Poslaním CRD je prostredníctvom tvorivých aktivít doktorandov pomáhať zlepšovať kvalitu vedecko-výskumných a pedagogických procesov na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a rozvíjať spoluprácu s hospodárskou praxou.

 

Čo je naším hlavným cieľom?

Hlavným cieľom CRD je komercializácia dizertačných prác a výsledkov výskumu v snahe prepojiť výsledky bádania doktorandov s potrebami hospodárskej praxe.

 

Aké činnosti vykonávame?

Činnosti CRD zamerané na rozvoj doktorandov:

·         zapájanie študentov do domácich a zahraničných projektov,

·         sieťovanie dizertačných prác,

·         organizovanie medzinárodných konferencií a workshopov,

·         zverejňovanie informácií o pripravovaných konferenciách a iných vedeckých podujatiach,

·         rozvíjanie spolupráce medzi centrami doktorandov a mladých výskumných pracovníkov.

 

Činnosti CRD zamerané na spoluprácu s hospodárskou praxou:

·         nadväzovanie spolupráce so subjektmi hospodárskej práce,

·         výmena informácií medzi doktorandmi a hospodárskou praxou,

·         implementácia výsledkov vedy a výskumu v hospodárskej praxi.

 

Nájdete nás aj na Facebook-u. 

 

Centrum rozvoja doktorandov

Tajovského 10, 975 90  Banská Bystrica

tel. č.: 048/446 21 77

e-mail: crd@umb.sk

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 27. 4. 2014 | Aktualizoval: Peter Hronček