Ekonomická fakulta

Postup počas trvania mobility

2. POVINNOSTI ŠTUDENTOV POČAS MIOBILITY

- ste povinný informovať nás o akýchkoľvek zmenách, ktoré nastanú počas mobility v súvislosti s vašim štúdiom.

a) zmeny týkajúce sa štúdia - zaznamenávate v  Leraning Agremente v časti "Section during mobility"  - v tabuľke A2, kde zaznamenáte pridané, odobraté predmety, resp. zmeny v názvoch predmetov alebo v počte pridelených kreditov za predmety a pod.

Tieto zmeny  pošlete scanom  dokumentu na adresu jana.prasovska@umb.sk už podpísané partnerskou školou

b) Tabulku B2 nevypĺňajte.

2. STUDENT DUTIES DURING  MOBILITY

a)  in case of any changes in your original Learning Agreement, you record all the changes into a part II. Than confirmed document by partner university, please send it to jana.prasovska@umb.sk by e mail.

b) You do not need to fill in table B2 in Changes part of the document.

Cnfirmation of study at host institution.doc (14. 4. 2016 9:14:08)
Learning agreement_studies_form_final_2015.docx (17. 2. 2016 10:08:46)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 9. 3. 2017 | Aktualizoval: Prašovská Jana