Postup a dokumentácia po ukončení mobility

3. DOKUMENTY A POVINNOSTI PO NÁVRATE Z MOBILITY

UPOZORNENIE!

Za nedodanie akejkoľvek časti požadovanej dokumentácie po návrate, je sankciou vrátenie 100% sumy vyplateného grantu. Týka sa to aj nevyplnenia jazykového testu alebo správy po mobilite!

 

a) skontaktujete Referát mobilít študentov čo najskôr po návarate z mbility a skompletizujeme vašu agendu

b) Rovnako skontaktujete prodekana Doc. Musu

- prineste mu  výpis známok zo zahraničia a doriešite s ním finálne uznanie štúdia v zahraničí a uznanie kreditov.

- Tlačivo od p.prodekana Musu  zanesiete vašej  študijnej referentke. 

- oficiálne  rozhodnutie o uznaní vám príde  poštou a jedno vyhotovenie zašle následne študijné oddelenie aj na náš referát.

c)  Kópia výpisu z účtu študenta - obyčajný výpis z e banking, s viditeľnou sumou prijatého grantu

d)  LA = časť 3. "Section to be completed after mobility" =   tabuľka C,  vrátane dátumov OD-DO (tieto by mali byť rovnaké ako dátumy na vašej finančnej zmluve) O vyplnenie požiadate koordinátora na partnerskej škole. Ak odmietne vyplniť , nech vám to napíše do mailu. Mnohí to naozaj nerobia.

- Tabuľku D nevyĺňnajte

e)  Transcript of Records - Je to výpis absolvovaných predmetov a hodnotení za ne.
 
f) Správa študenta = “on-line Survey“ - do mailu dostanete výzvu na vyplnenie správy z mobility. Po vyplnení si ju prosím uložte a zašlite mi do mailu na jana.prasovska@umb.sk.

g)  on-line jazykový test po ukončení mobility - rovnako ako pred začiatkom mobility vyplníte jazykový test v danom jazyku aj po ukončení mobility na základe automatickej výzvy, ktorá vám opäť príde do mailu, kontrolujte si aj SPAM BOX.

h)  Confirmation of Study - priložený dokument, potvrdia a odovzdajú vám pri dochode, dátumy tu musia súhlasiť s ostatnými dátumami na ďalších tlačivách!

 

3. DOCUMENTS AND DUTIES AFTER MOBILITY

ATTENTION!

Please contact International Office Depratmet ASAP to complete your documents required after  mobility. In case you do not submit complete required documentation, you will be asked to pay back your scholarship money!

a) Transcript of Records -  this one is usually official document issued by the partner university system similar to AIS, it records all attended courses and results for it.

b)  Learning Agreement Document - part 3. "Section after mobility - Table C - including exact days of your mobility  - it is again a list of courses attended at partner institution + grades, results  scan is accepted + do not forget to put there days of your mobility = from-to, these dates should be the same as in your Financial Contract, otherwise, in case of shorter period of stay, you will be asked to give back a part of your scholarship mone

c)  Recognition of Study at ERASMUS + by Faculty of Economics - you need to visit doc. Musa with your Transcript of Records and ask him to acknowledge your study results from abroad, afterwards your study officer will give you a document confirming this study outcomes were acknowledged at EF UMB.

d) On -line Survey After Mobility – you will receive automatic inquiry to fill in survey, fill it in only in case you have all the documents and information to fill it in correctly, e mail usually comes into spam box.

e) On -line Language test after mobility – fill in language test again, it is testing after mobility, automatic inquiry will come in to your e mail or spam box
- Automatic inquiries come only after the last day of your mobility, stated in your financial contract

f) Confirmation of Study Period, encloed at the bottom of the page. Ask for it on the day of your departure.

 

 

V prípade nejasností a otázok kontaktujte: / in case of any questions pleas contact me at:

Jana Prašovská, jana.prasovska@umb.sk

pondelok/monday - štvrtok/thursday  od 8:30 do 12:00

1. posch. č. 100/ 1st floor No. 100

 

 

.

Cnfirmation of study at host institution.doc (14. 4. 2016 9:15:00)
Learning agreement_studies_form_final_2015.docx (17. 2. 2016 10:06:27)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 9. 3. 2017 | Aktualizoval: Prašovská Jana