Postup a dokumentácia po ukončení mobility

DOKUMENTY A POVINNOSTI PO NÁVRATE Z MOBILITY

Upozornenie!  Za nedodanie akejkoľvek časti požadovanej dokumentácie po návrate je sankciou vrátenie 100% sumy vyplateného grantu. Týka sa to aj nevyplnenia jazykového testu alebo správy po mobilite!

 

Požadované dokumenty prinesiete na referát mobilít študentov čo najskôr po ukončení vášho pobytu.

a) od partnerskej školy dostanete

1. výpis výsledkov z mobility, tzv. Transcript of Records (vyplnená tabuľka C a D v lLarning Agreemente nie je potrebná)

2. potvrdenie trvania mobility, tzv. Confirmation of Study (tlačivo  v prílohách)

b) prodekanku pre štúdium EF UMB navštívite osobne s potrebou uznania štúdia na mobilite.

prinesiete si k tomu:   výpis vašich výsledkov z mobility a pôvodný Learning Agrement plus prípadne aj časť so zmenami v predmetoch, ak nastali počas mobility.

c) výpis z vášho účtu, na ktorý sme vám poukázali grant, výpis z e bankingu e mailom s viditeľnou sumou grantu na mobilitu

d) Správa študenta = “on-line Survey“ - do mailu dostanete výzvu na vyplnenie správy z mobility. Po vyplnení si ju prosím uložte a zašlite mi do mailu na jana.prasovska@umb.sk

e)  on-line jazykový test po ukončení mobility - rovnako ako pred začiatkom mobility vyplníte jazykový test  aj po ukončení mobility na základe automatickej výzvy, ktorá vám opäť príde do mailu, kontrolujte si aj SPAM BOX.

 

V prípade potreby kontaktujte:

Jana Prašovská, jana.prasovska@umb.sk

osobne pondelok - štvrtok  od 8:30 do 12:00

EF, 1. posch. č. 100

 

 

.

Cnfirmation of study at host institution.doc (14. 4. 2016 9:15:00)
Learning agreement_studies_form_final_2015.docx (17. 2. 2016 10:06:27)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 7. 11. 2019 | Aktualizoval: Prašovská Jana