Uskutočnené konania na fakulte

          V priloženom súbore nájdete zoznam uskutočnených habilitačných a vymenúvacích konaní na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici od roku 2003 v jednotlivých študijných (vedných) odboroch, v ktorých fakulta má, resp. mala právo uskutočňovať habilitačné konania a konania pre vymenovanie za profesora.

Uskutočnené habil. a vymen. konania.pdf (7. 2. 2018 11:27:06)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 2. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela