Uskutočnené konania na fakulte

          V priloženom súbore nájdete zoznam uskutočnených habilitačných a vymenúvacích konaní na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici od roku 2003 v jednotlivých študijných (vedných) odboroch, v ktorých fakulta má, resp. mala právo uskutočňovať habilitačné konania a konania pre vymenovanie za profesora.

Uskutočnené habil. a vymen. konania (marec 2018).pdf (5. 3. 2018 9:49:36)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 5. 3. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela