Mladá veda

Medzinárodný vedecký časopis Mladá veda / Young Science (ISSN 1339-3189) je recenzovaným časopisom, ktorý publikuje výsledky základného a aplikovaného výskumu Vedecký časopis je určený pre mladých vedeckých pracovníkov z celého spektra vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií.

Vedecký časopis je vydávaný v elektronickej verzii a vychádza dvakrát v roku ako riadne číslo, poprípade viackrát do roka ako špeciálne číslo. Termín najbližšej uzávierky riadneho čísla je 31. október 2014.

Do vedeckého časopisu Mladá veda môžete prispieť viacerými spôsobmi:

  1. štúdiou/príspevkom sumarizujúcim Vaše výsledky z vlastného teoretického či aplikovaného výskumu. Tieto príspevky sú recenzované, pre knižnice na Slovensku uvádzané v kategórii ADF (Vedecké práce v domácich nekarentových časopisoch)
  2. recenziou na nové publikácie/časopisy z Vášho pracoviska alebo na novú literatúru, s ktorou ste prišli do kontaktu počas Vášho štúdia, pre knižnice na Slovensku uvádzané v kategórii EDI (Recenzie v časopisoch a zborníkoch)
  3. rozhovorom s akademikom
  4. informačnou správou a fotografiami z vedeckého podujatia, ktorého ste sa zúčastnili
  5. iným článkom po dohode s redakciu

Všetky informácie o časopise Mladá veda, pokyny pre autorov a kontakt na redakčnú radu nájdete na internetovej adrese www.mladaveda.sk.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 10. 2016 | Aktualizoval: Martin Kiaba