Ekonomická fakulta

Prihlásenie sa na mobilitu v zahraničí


 Termín podania prihlášok na študentskú mobilitu v zahraničí v rámci ERASMUS+ na akademický rok 2017/2018 bolo  do 15.12.2016.

Momentálne sa môžte prihlasovať už len  ako náhradníci.

Prihlasovanie sa na AR 2018/2019 bude opať v priebehu decembra 2017 -

prihlasuje sa súčasne na oba semestre.

---------------------------------------

 Prihlásiť sa môžu aj tí, ktorí v minulosti mobilitu už absolvovali!

***

 Na STÁŽE s finančnou podporou z programu ERASMUS + sa môžu prihlasovať aj budúci absolventi Bc. aj Ing. štúdia!

***

Uporoňujeme záujemcov o ERASMUS+, aby nepodávali prihlášky v prípade, že:

- nezvládajú štúdium tu na EF, nakoľko ERASMUS+ je príležitosť pre tých "ambicióznych a najšikovnejších".

- rovnako sa nehláste na mobilitu ak méte o sebe akékoľvek pochybnosti v otázke jazyka, cestovania, vybavovania záležitostí v zahraničí, finančných prostiredkov na dofinancovanie si pobytu...       

- alebo ak máte nejaké zdravotné, osobné alebo rodinné problémy.  

Od nasledujúceho AR 2017/2018 nebude možné už schválenú ERASMUS+ mobilitu po istom termíne "len tak" stornovať!!  Výnimkou budú len zdravotné dôvody potvrdené lekárom, vážna rodinná situácia potvrdená rodičom alebo vylúčenie zo štúdia, medziročník! V opačnom prípade bude zrušenie mobility po jej schválení sankcionované!

***

Kompletné prihlášky s prílohami môžte nosiť osobne alebo kompletné a podpísané poslať e mailom  na jana.prasovska@umb.sk alebo poštou na:  Jana Prašovská, Referát MV, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

Prihlasujete sa formou prihlášky a jej príloh = PRIHLÁŠKA štúdium / PRIHLÁŠKA stáž

PRÍLOHY k prihláške  platia v prípade štúdia aj stáže, ak nie je uvedené inak:

  • 1. CV v SJ a v jazyku, v ktorom budete študovať, v prípade štúdia v českom jazyku stačí CV v slovenčine, zhraniční študenti iba v jazyku, v SJ nemusia

  • 2. Motivačný list, detto ako vyššie

  • 3. neoverené kópie dokladov, potvrdzujúce vaše požadované jazykové znalosti, napr. maturita, štátna skúška, certifikáty. Ak nemáte, tak certifikát nahradíte  odporúčaním od lektora, resp. vyučujúceho jazyka o vašej úrovni a spôsobilosti v danom jazyku študovať. Potvrdenie je napísané  v danom jazyku.

  • 4. obyčajné = neoverené potvrdenia o vašich ďalších aktivitách (účasť na ŠVA, v ESN, ŠR, AIESEC,...prax, skúsenosti..)

Nekompletné prihlášky bez príloh a požadovaných informácií neakceptujeme! 

 

Pri výbere študentov sa boduje, respektíve hodnotí sa:

  1.  vaša jazyková vybavenosť

  2. vaša motivácia

  3. sebaprezentácia a reprezentácia školy (účasť na aktivitách ako napr.ŠVA, v ESN a pod.)

  4.  mimoštudijné aktivity, ako napr. vaša prax, kurzy, mimoškolské a osobné aktivity, praktické skúsenosti...

  5.  doterajšie študijné výsledky.

 

***

 V prípade nejasností a otázok kontaktujte: Jana Prašovská, jana.prasovska@umb.sk

 pondelok - štvrtok od 8:30 do 12:00

1. posch. č. 100

Prihlaska Erasmus plus studium.doc (12. 10. 2016 9:04:40)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 15. 3. 2017 | Aktualizoval: Prašovská Jana