Prihlásenie sa na mobilitu v zahraničí

Od septembra 2020 sa stále môžte prihlasovať na mobility štúdium aj stáže, a to  ešte aj na LS AR 2020/21. Budeme dopĺňať miesta, ktoré sme nevyčerpali v dôsledku opatrení pre koronavírus.
 

Termín podania prihlášok na študentskú mobilitu v zahraničí v rámci ERASMUS+ na akademický rok 2021 / 2022 bude v prvej polovici januára 2021!

- prihlasuje sa na oba semestre  AR 2021/2022

- ak máte záujem o mobilitu na oba semestre, podávate 2 prihlášky, jednu na ZS a jednu na LS

- ponuka a termíny platia aj pre absolventov roku 2021 uchádzajúcich sa o stáž absolventa

- termín a podmienky platia aj pre všetky ERASMUS+ stáže

- prihlasujete sa formou prihlášky a jej príloh

 

Kompletné prihlášky s prílohami môžte nosíte osobne alebo zasielate e mailom  na adresu: Jana Prašovská,  Referát medzinárodných vzťahov/ Mobilít študentov, kancelária č.102, I. posch EF. jana.prasovska@umb.sk

PRÍLOHY k prihláške  platia v prípade štúdia aj stáže:

  • 1. CV v cudzom (AJ) a v slovenskom jazyku (SJ verzia nie je potrebná  pre zahraničných študentov študujúcich na EF)

  • 2. Motivačný list v cudzom (AJ)  a v slovenskom jazyku (SJ verzia nie je potrebná pre zahraničných študentov študujúcich na EF)

  • 3. potvrdenie o znalosti jazyka (AJ resp. FJ, ŠPJ, NJ...) certifkát alebo potvrdenie od učiteľa, lektora... alebo maturitné vysvedčenie - obyčajná kópia

  • 4. prehľad  ďalších mimoškolských aktivít  (účasť na Študentskej vedeckej aktivite a práca v študentských organizáciách) - nie je potrebné k priháške na stáž, kto nič nemá, nič nedáva. Kto má, dodá kópie a má + pri nerozhodnom výbere.

  • 5. tlačivo v prílohe = Súhlas DO, je to všeobecný súhlas k spracovaniu vašich osobných údajov pre účely mobility na UMB

Nekompletné prihlášky bez príloh a požadovaných informácií neakceptujeme!

Po odovzdaní príhlášok asbolvujete krátke interview na našom referáte.

Pri výbere študentov sa zohľadňuje:

  1. najmä jazykové kompetencie

  2. následne vaša motivácia a správny výber partnerskej školy

  3. potom vaše doterajšie osobné aktivity a skúsenosti podľa CV

  4. potom  reprezentácia školy (účasť na aktivitách ako napr.ŠVA, v ESN a pod.)

  5. a doterajšie študijné výsledky

 

V prípade  otázok kontaktujte: Jana Prašovská, jana.prasovska@umb.sk

 pondelok - štvrtok od 8:30 do 12:00

1. posch. č. 102

Prehľad bilaterálnych dohôd Erasmus Plus.xlsx (7. 11. 2019 10:45:46)
Súhlas osobné údaje ERASMUS.docx (14. 10. 2019 10:26:03)
Prihlaska Erasmus plus staz.doc (19. 12. 2018 10:14:35)
Prihlaska - Application Form Erasmus studium - study.doc (4. 12. 2018 12:47:01)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 4. 6. 2020 | Aktualizoval: Prašovská Jana