Prihlásenie sa na mobilitu v zahraničí

Termín podania prihlášok na študentskú mobilitu v zahraničí v rámci ERASMUS+ na akademický rok 2018/2019 je do 20.12.2017.

Do tohto termínu sa prihlasujete na oba semestre pre AR 2018/2019.

 

Prihlásiť sa môžu aj tí, ktorí v minulosti mobilitu už absolvovali!

Źoznam univerzít s platnou ECHE Chartou na 2017/2018:  https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/informacie/erasmus/ka1-europske-mobility/zoznam-univerzit-s-platnou-eche-chartou.html

 

Na STÁŽE s finančnou podporou z programu ERASMUS + sa môžu prihlasovať aj budúci absolventi Bc. aj Ing. štúdia!

 

Kompletné prihlášky s prílohami môžte nosiť osobne alebo  poslať e mailom  na jana.prasovska@umb.sk  alebo poštou na:  Jana Prašovská, Referát MV, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

Prihlasujete sa formou prihlášky a jej príloh = PRIHLÁŠKA štúdium / PRIHLÁŠKA stáž

 

PRÍLOHY k prihláške  platia v prípade štúdia aj stáže, ak nie je uvedené inak:

  • 1. CV v SJ a v jazyku, v ktorom budete študovať, v prípade štúdia v českom jazyku stačí CV v slovenčine, zhraniční študenti iba v jazyku, v SJ nemusia

  • 2. Motivačný list, detto ako vyššie

  • 3. neoverené kópie dokladov, potvrdzujúce vaše požadované jazykové znalosti, napr. maturita, štátna skúška, certifikáty. Ak nemáte, tak certifikát nahradíte  odporúčaním od lektora, resp. vyučujúceho jazyka o vašej úrovni a spôsobilosti v danom jazyku študovať. Potvrdenie je napísané  v danom jazyku.

  • 4. obyčajné = neoverené potvrdenia o vašich ďalších aktivitách (účasť na ŠVA, v ESN, ŠR, AIESEC,...prax, skúsenosti..)

Nekompletné prihlášky bez príloh a požadovaných informácií neakceptujeme! 

 

Pri výbere študentov sa boduje, respektíve hodnotí sa:

  1.  vaša jazyková vybavenosť

  2. vaša motivácia

  3. sebaprezentácia a reprezentácia školy (účasť na aktivitách ako napr.ŠVA, v ESN a pod.)

  4.  mimoštudijné aktivity, ako napr. vaša prax, kurzy, mimoškolské a osobné aktivity, praktické skúsenosti...

  5.  doterajšie študijné výsledky

Uporoňujeme záujemcov o ERASMUS+, aby nepodávali prihlášky v prípade, že:

- nezvládajú štúdium tu na EF, nakoľko ERASMUS+ je príležitosť pre tých "ambicióznych a najšikovnejších".

- rovnako sa nehláste na mobilitu ak máte o sebe akékoľvek pochybnosti v otázke jazyka, cestovania, vybavovania záležitostí v zahraničí, finančných prostiredkov na dofinancovanie si pobytu...       

- alebo ak máte nejaké zdravotné, osobné alebo rodinné problémy.  

 

V prípade  otázok kontaktujte: Jana Prašovská, jana.prasovska@umb.sk

 pondelok - štvrtok od 8:30 do 12:00

1. posch. č. 100

Prehľad bilaterálnych dohôd Erasmus Plus.xlsx (23. 11. 2017 11:13:26)
Prihlaska Erasmus plus studium.doc (23. 11. 2017 11:13:03)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 23. 11. 2017 | Aktualizoval: Prašovská Jana