Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.

Funkcia: -
Oddelenie: -
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH_Vaňová.pdf  
Vyučované predmety: Bakalárska práca s obhajobou (TM)
Diplomová práca s obhajobou (TS)
Diplomový seminár (TS)
Etika vo verejnej správe
Kreatívne územia
Manažment a marketing území
Marketing úradu verejnej správy
Marketing úradu verejnej správy
Marketing území
Marketingová komunikácia územia
Marketingové stratégie rozvoja územia
Partnerstvo a komunikácia v regionálnom rozvoji
Prax
Prípadové štúdie z verejného a neziskového marketingu
Rozvojová spolupráca a pomoc
Spoločenský protokol (CR)
Spoločenský protokol (EMP)
Terénny výskum
Territorial marketing
Konzultačné hodiny: Utorok od 14,00 a streda od 13,00 po dohode e-mailom
E-mail:
anna.vanova
Telefón: 048/446 20 15
Kancelária: 215
Iné: Na konzultácie je potrebné sa nahlásiť e-mailom.

Domáce výskumné projekty

Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Marketing v regionálnom a miestnom rozvoji – tvorba vysokoškolských učebných materiálov v slovenskom, anglickom jazyku v tlačenej a elektronickej forme, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020

Zahraničné výskumné projekty

Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy v Bulharsku a na Slovensku, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Kreatívny potenciál miest a jeho využiteľnosť v lokálnom udržateľnom rozvoji, grantová schéma: APVV Slovensko-Francúzsko, dátum ukončenia: 31. 12. 2019

Domáce ostatné projekty

Inteligentní ľudia v inteligentných mestách., grantová schéma: MZVP - SK PRES /2016, dátum ukončenia: 31. 10. 2016

Zahraničné ostatné projekty

The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process., grantová schéma: Erasmus+ Programme, dátum ukončenia: 31. 8. 2018

Vedecké monografie


Odborné knižné publikácie


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor