Závadský Ján, prof. Ing., PhD.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional_profile_Jan_Zavadsky.pdf
VPCH_Zavadsky_2018.docx  
Vyučované predmety: Manažérstvo kvality 2.
Manažment 1
Projektový manažment 2.
Konzultačné hodiny: pondelok od 12.00 do 14.00.
E-mail:
jan.zavadsky
Telefón: 052/426 23 22
Kancelária: 3K1
Iné: Člen odborovej komisie 5.2.52 Priemyselné manažérstvo na Materiálovotechnologickej fakulte STU, Člen odborovej komisie 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku na Ekonomickej fakulte UMB, Člen stálej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie vlády SR pre oblasť výskumu Ekonómia a manažment, Predseda Rady kvality UMB a predstaviteľ manažmentu UMB pre kvalitu, Člen Vedeckej rady Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, Člen Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Vedecký redaktor časopisu Výkonnosť podniku, Člen redakčnej rady vedeckých časopisov Ekonomika a spoločnosť a Výkonnosť podniku, Garant študijného programu Podnikové manažérske systémy.

Domáce výskumné projekty

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy , grantová schéma: , dátum ukončenia: 21. 3. 2020

Domáce ostatné projekty

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Audit ľudských zdrojov na Mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2019

Vedecké monografie


Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor