Laco Peter, Ing., PhD.

Funkcia: vedúci oddelenia informačných systémov
Oddelenie: informatiky a informačných systémov
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH laco 2017.pdf  
Vyučované predmety: Analýza a prezentácia ekonomických údajov v podniku
Corporate Internet Applications (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Database Systems (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Dynamické internetové aplikácie
Informatics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Informatika
Information Systems in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Internet Applications (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Internetové aplikácie
Marketing information system and marketing research (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Marketingový informačný systém a marketingový výskum
Počítačová grafika pre ekonómov
Konzultačné hodiny: Pondelok (Monday) 9:00 -11:00; Štvrtok (Thursday) 9:00 -11:00
E-mail:
peter.laco
Telefón: 048 / 446 6619
Kancelária: č. 308 - nová budova (new building)
Iné: Spolupracujem s EDUTUS :)
"A little knowledge that acts is worth infinitely more than much knowledge that is idle." (Malý kúsok znalosti, ktorú dokážeme využiť, má nekonečne väčšiu cenu než obrovské množstvo znalostí, ktoré sú nečinné) Chalíl Džibrán (1883 – 1931)
"Ipsa scientia potestas est." (Poznanie je sila) Francis Bacon (1561 – 1626)

Domáce výskumné projekty

Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“, grantová schéma: MPSVAR, dátum ukončenia: 28. 2. 2017
Súkromné penzijné schémy - reformy, ciele a riziká, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 1. 2016
Ekologické inovácie ako súčasť inovačných aktivít v malých a stredných podnikoch SR: trendy, motívy a manažérske výzvy, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Profilová špecializácia Penzijná ekonómia a financie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebnice


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor