Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Case Studies in Tourism 1
Case Studies in Tourism 2
Diplomová práca - CR
Informačné systémy v cestovnom ruchu 1
Informačné systémy v cestovnom ruchu 2
Inovácie v cestovnom ruchu
Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v CR
Manažment cieľového miesta
Prípadové štúdie z cestovného ruchu 1
Prípadové štúdie z cestovného ruchu 2
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor
E-mail:
tomas.gajdosik
Telefón: 048/446 2215
Kancelária: č. 124
Iné: Redaktor časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu. Vedúci čiastkovej knižnice na KCR.

Domáce výskumné projekty

Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu a ich spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Model spravovania cieľového miesta cestovného ruchu Vysoké Tatry, grantová schéma: projekt pre prax, zmluva o dielo medzi Regiónom Vysoké Tatry a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici , dátum ukončenia: 30. 11. 2018
Predpoklady a priority rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v kontexte európskej konkurencieschopnosti - projekt pre prax; projekt riešený pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR , grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2014
Stratégia rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji - projekt pre prax, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 30. 4. 2020

Domáce ostatné projekty

Status „európske“ v propagácii cieľových miest cestovného ruchu Slovenska, grantová schéma: MZVaEZ SR- SK PRES/2016, dátum ukončenia: 15. 12. 2016

Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov

Konzultačné hodiny - ZS 2019-2020.pdf (3. 10. 2019 11:27:57)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš