Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Case Studies in Tourism 1
Case Studies in Tourism 2
Diplomová práca - CR
Informačné systémy v cestovnom ruchu 1
Informačné systémy v cestovnom ruchu 1
Informačné systémy v cestovnom ruchu 2
Inovácie v cestovnom ruchu
Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v cestovnom ruchu
Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v CR
Manažment cieľového miesta
Prípadové štúdie z cestovného ruchu 1
Prípadové štúdie z cestovného ruchu 2
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor
E-mail:
tomas.gajdosik
Telefón: 048/446 2215
Kancelária: č. 124
Iné: Študijný poradca pre študentov bakalárskeho štúdia v programe Cestovný ruch. Redaktor časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu. Redaktor časopisu Ekonomika a spoločnosť. Vedúci čiastkovej knižnice na KCRaSS.

Domáce výskumné projekty

Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu a ich spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Model spravovania cieľového miesta cestovného ruchu Vysoké Tatry, grantová schéma: projekt pre prax, zmluva o dielo medzi Regiónom Vysoké Tatry a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici , dátum ukončenia: 30. 11. 2018

Domáce ostatné projekty

Status „európske“ v propagácii cieľových miest cestovného ruchu Slovenska, grantová schéma: MZVaEZ SR- SK PRES/2016, dátum ukončenia: 15. 12. 2016

Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Marčeková Radka