Home > Science & Research > Research Projects >

Project Catalogue

National research projects

Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach frekventovaného rebalansovania, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2018
Analysis of the causes of bankrupcy among small and medium-sized enterprises in the Slovak Republic (Analýza príčin bankrotu malých a stredných podnikov na Slovensku), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2020
Behavioral aspects of quality and their impact on building quality culture , grant: VEGA , valid till: 31. 12. 2021
Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík, grant: APVV, valid till: 30. 9. 2022
CASS Pension Program, grant: , valid till: 31. 3. 2017
Local government tax revenue and tax capacity (Daňové príjmy a daňová kapacita územných samospráv), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2017
Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch, grant: APVV, valid till: 30. 6. 2020
Determinants of business innovation performance on the basis of Quadruple helix model (Determinanty inovačnej výkonnosti podnikov na báze koncepcie Quadruple helix modelu), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2021
Dynamická regulácia systému starobného dôchodkového sporenia, grant: APVV, valid till: 30. 6. 2017
Dynamika nelineárnych ekonomických procesov, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2018
Eco-innovations as a part of innovation activities in small and medium-sized enterprises in the Slovak Republic:trends, motives and managerial challenges, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2020
Ekonomické,legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2020
Formovanie organizačnej kultúry a systému riadenia podnikov s medzinárodným zastúpením v interkultúrnom prostredí, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2016
Evaluating the performance of regional education by the value-for-money method, using the example of grammar schools (Hodnotenie výkonnosti regionálneho školstva metódou hodnoty za peniaze na príklade gymnázií), grant: VEGA , valid till: 31. 12. 2021
Identification of risk factors and their impact on products of the insurance and savings schemes , grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2019
Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2018
Inovative education of economic theory subjects in Slovak, English and French languages, grant: KEGA, valid till: 31. 12. 2018
Inovatívne prístupy k systému hodnotenia výkonnosti podniku, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2013
Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grant: APVV, valid till: 30. 6. 2020
The impact of local taxes proceeds on performance of local government tasks in both economically developed and lagging regions in the context of Industry 4.0 (Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2021
Drafting the innovative synergetic Corporate Social Responsibility model as a perspective the implementation of responsible entrepreneurship in small and medium enterprises, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2019
Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem., grant: APVV, valid till: 31. 12. 2019
Construction and analysis of dynamic nonlinear models of macroeconomic processes , grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2021
Convergence and divergence in international human resources management (Konvergencia a divergencia v medzinárodnom riadení ľudských zdrojov), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2020
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti., grant: APVV, valid till: 30. 6. 2019
Couching approach as a new form of critical thinking development of students in higher education (Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní), grant: KEGA, valid till: 31. 12. 2020
Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2016
Cultural Intelligence as an essential prerequisite to competitiveness of Slovakia global environment (Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschonosti Slovenska v globálnom prostredí.), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2018
Marketing v regionálnom a miestnom rozvoji – tvorba vysokoškolských učebných materiálov v slovenskom, anglickom jazyku v tlačenej a elektronickej forme, grant: KEGA, valid till: 31. 12. 2017
Marketing Orientation of Businesses as a Tool of Increasing Business Competitiveness and Performance (Marketingová orientácia podnikov ako nástroj konkurencieschopnosti a zvyšovania výkonnosti podnikov.), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2018
Matematický model motivácie, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2019
Methodological aspects of DEA application on efficiency assessment of production units (Metodologické aspekty aplikácie DEA na hodnotenie efektívnosti produkčných jednotiek), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2020
Model spravovania cieľového miesta cestovného ruchu Vysoké Tatry, grant: projekt pre prax, zmluva o dielo medzi Regiónom Vysoké Tatry a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici , valid till: 30. 11. 2018
Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík., grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2018
Multidimensional analysis of significant determinants of public procurement efficiency with emphasis on the application of Health Technology Assessment in the procurement preparation phase, grant: APVV, valid till: 30. 6. 2021
Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, grant: , valid till: 31. 7. 2021
Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2016
The finance-growth nexus in the Visegrad Group countries (Nexus financií a rastu v štátoch Vyšehradskej skupiny), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2021
Valuing ecosystem services of natural capital as a tool for assessing the socio-economic potential of the area, grant: APVV, valid till: 30. 6. 2023
Opustené Slovensko: Effective solutions to the creative reuse of abandoned properties in non-urban areas (Opustené Slovensko: Efektívne riešenie kreatívneho využitia opustených budov v prostredí mimo väčších miest), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2020
Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2018
Predpoklady a priority rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v kontexte európskej konkurencieschopnosti - projekt pre prax; projekt riešený pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR , grant: , valid till: 30. 11. 2014
Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2015
Procesné manažérstvo kvality a meranie výkonnosti procesov. (Procesné manažérstvo kvality a meranie výkonnosti procesov.), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2016
Profile specialization Pension economics and finance, grant: KEGA, valid till: 31. 12. 2016
Programové rozpočtovanie ako nástroj New public managementu., grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2017
Projekcie individuálnej miery náhrady, grant: , valid till: 31. 10. 2018
Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“, grant: MPSVAR, valid till: 28. 2. 2017
Projekt pre prax - Simulačný model, ktorý bude počítať orientačnú výšku úspor a dôchodku sporiteľa II. piliera do budúcnosti, grant: zmluva o dielo , valid till: 30. 6. 2018
Projekt pre prax - spolupráca so Združením miest a obcí Gemera a Malohontu: Centrá integrovaných verejných služieb v spádových obciach - 4 spoločné úradovne , grant: zmluva o dielo, valid till: 25. 3. 2018
Reengineering of destination management organizations and good destination governance conformed to principles of sustainable development, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2019
Decision-making Process of Slovak Households about Allocation of Time for Paid and Unpaid Work and Household Strategies´ Impact on Selected Areas of the Economic Practice (Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2020
Augmentation of the theoretical construct of the SCP paradigm and of the efficient structure hypothesis in banking and insurance by the aspect of risk and their empirical validation in the conditions of the Slovak Republic, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2017
SMART model - a decision support tool in management of enterprises (SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2020
Consumer behaviour in buying goods of daily consumption with an emphasis placed different contents of goods offered on markets of selected EU countries, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2020
Súkromné penzijné schémy - reformy, ciele a riziká, grant: VEGA, valid till: 31. 1. 2016
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grant: MŠVVaŠ SR, valid till: 30. 9. 2019
Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov, grant: APVV VV2014, valid till: 31. 12. 2018
Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia, grant: VEGA , valid till: 31. 12. 2016
The influence of innovative marketing concepts on the behavior of chosen market subjects in Slovakia (Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku.), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2018
Výskum faktorov úspešnosti inovatívnych malých a stredných podnikov v Slovenskej republike, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2017
Research on the application of corporate governance in companies in Slovakia (Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2020
Výučba ekonómie v cudzích jazykoch ako predpoklad kvalitného vysokoškolského štúdia a rozvoja vedeckovýskumnej činnosti v európskom regióne, grant: KEGA, valid till: 31. 12. 2015
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy , grant: , valid till: 21. 3. 2020
Zdroje údajov o MaSP vhodné na simulácie ekonomických procesov a ich analýza, grant: , valid till: 30. 6. 2016
Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku), grant: APVV, valid till: 30. 6. 2019
The responsibility of selected market entities as a significant determinant for application of circular economy principles in Slovakia , grant: VEGA , valid till: 31. 12. 2021

International research projects

Building a platform for enhanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastern Europe (Platenso), grant: 7RP, valid till: 31. 8. 2016
Empowering the next generation of social enterprise scholars , grant: COST, valid till: 30. 11. 2021
From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy:, grant: COST, valid till: 23. 3. 2021
Functioning of the local production systems in the conditions of economic crisis in Bulgaria and Slovakia (Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy v Bulharsku a na Slovensku), grant: APVV, valid till: 31. 12. 2017
Hidden Champions in Dynamically Changing Societies and their Management and Leadership Development Needs, grant: spolupráca s Bled School of Management a sieťou CEEMAN, valid till: 31. 12. 2019
Creative potential in the cities and its exploitation in the sustainable development (Kreatívny potenciál miest a jeho využiteľnosť v lokálnom udržateľnom rozvoji), grant: APVV Slovensko-Francúzsko, valid till: 31. 12. 2019
Learning form Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grant: APVV DO7RP, valid till: 30. 7. 2016
Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grant: 7RP, valid till: 30. 7. 2016
Modernizácia Harmonizovaného európskeho zisťovania o využívaní voľného času (TUS), téma č. 7, grant: Grant EUROSTAT-u, spolupráca so Štatistickým úradom SR , valid till: 30. 6. 2018
Police Stops (Police Stops), grant: COST, valid till: 18. 9. 2022
Silver Via Alpina - SilViAlp, grant: EU - COSME, valid till: 30. 11. 2016
SOLIDARITY IN EUROPEAN SOCIETIES: EMPOWERMENT, SOCIAL JUSTICE AND CITIZENSHIP (SOLIDARITY IN EUROPEAN SOCIETIES: EMPOWERMENT, SOCIAL JUSTICE AND CITIZENSHIP), grant: HORIZON 2020, valid till: 31. 5. 2018

Other national projects

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky, grant: , valid till: 31. 12. 2019
Inteligentní ľudia v inteligentných mestách., grant: MZVaEZ SR - SK PRES/2016, valid till: 31. 10. 2016
Manažér Úverov, grant: , valid till: 30. 9. 2018
Oranžová obálka - implementácia zamestnávateľského rozhrania pre CASS Zvolen, grant: , valid till: 30. 9. 2019
Status „európske“ v propagácii cieľových miest cestovného ruchu Slovenska, grant: MZVaEZ SR- SK PRES/2016, valid till: 15. 12. 2016

Other international projects

25 let reforem veřejné správy v zemích V4 a výhled do budoucna., grant: International Visegrad Fund , valid till: 31. 1. 2016
Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities (REPESEA) (Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities (REPESEA)), grant: ERASMUS +, valid till: 14. 10. 2019
AWO - Academic writing online., grant: Erasmus +, valid till: 31. 8. 2016
Civil Monitoring in Central and Eastern Europe (Civil Monitoring in Central and Eastern Europe ), grant: , valid till: 31. 3. 2019
FundResearch project (Study on the correlation between cost and performances in EU equity retail funds), grant: , valid till: 31. 3. 2019
INNOVATIVE STRATEGIES OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF VISEGRAD COUNTRIES: EXPERIENCE FOR UKRAINE (INNOVATIVE STRATEGIES OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF VISEGRAD COUNTRIES: EXPERIENCE FOR UKRAINE), grant: IVF, valid till: 31. 12. 2017
Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea (CruiseT)., grant: Erasmus +, valid till: 30. 11. 2016
Pension savings: the real return 2014 (Pension savings: the real return 2014), grant: , valid till: 31. 10. 2014
Pension savings: the real return 2015, grant: , valid till: 31. 10. 2015
Pension savings: the real return 2016 (Pension savings: the real return 2016), grant: , valid till: 31. 10. 2016
Pension savings: the real return 2017, grant: , valid till: 31. 10. 2017
Pension savings: the real return 2018 (Pension savings: the real return 2018), grant: , valid till: 31. 10. 2018
Pension savings: the real return 2019, grant: , valid till: 31. 10. 2019
Public Administration Education Quality Enhancement (Public Administration Education Quality Enhancement), grant: Erasmus+ K2, valid till: 31. 8. 2021
RSAI Engines of Scientific Career, grant: RSAI, valid till: 31. 12. 2017
Student Trading Lab (Student Trading Lab), grant: , valid till: 30. 6. 2015
Study on options for development of online tools and services supporting retail investors in investment decisions , grant: , valid till: 31. 10. 2019
The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process. (The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process.), grant: Erasmus+ Programme, valid till: 31. 8. 2018
The Civil Society Report 2019, grant: , valid till: 31. 1. 2020
Transfer Pricing Legal Regulations in V4 Countries (Transfer Pricing Legal Regulations in V4 Countries), grant: International Visegrad Fund , valid till: 30. 4. 2020
UTHRad Integrated Programme - Investment in education, professional training for skill development and lifelong learning; Pathways of Co-operation - support for entities implementing international co-operation, grant: Európsky sociálny fond, valid till: 31. 10. 2020
V4 Tech-universities meet-ups for innovation in mobility (V4 Tech-universities meet-ups for innovation in mobility), grant: Visegrad Fund, valid till: 31. 12. 2018
Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku., grant: EEA Grants, valid till: 30. 8. 2016
Vypracovanie štúdie o možnosti outsourcingu čistiacich prác v domácnostiach na Slovensku a modelu Bussines plánu pre konkrétnu firmu EpicCleaning LLC, grant: , valid till: 1. 4. 2019

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor