Home > Uchádzač >

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela pripraví študenta na akademickú kariéru alebo výskumnú pozíciu v organizácii s ekonomickým zameraním.

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 30. 10. 2015 bolo Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici p r i z n a n é  p r á v o udeľovať akademický titul doktor/philosophiae doctor absolventom 3. stupňa štúdia v študijných programoch:

cestovný ruch
študijný odbor: cestovný ruch

ekonomika a manažment podniku
študijný odbor: ekonomika a manažment podniku

financie
študijný odbor: financie

verejná ekonomika a politika
študijný odbor: verejná ekonomika a služby

7 KROKOV K DOKTORANDSKÉMU ŠTÚDIU

Kontaktovať môžete: 
Daniela Gavalcová, referát pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
tel.: 048/446 21 41
e-mail: daniela.gavalcova@umb.sk

prof. Ing. Emília Zimková, PhD., prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť
tel.: 048/446 21 40
e-mail: emilia.zimkova@umb.sk

 


Responsible: Vice-dean for Science and Research | Last updated: 17. 1. 2019 | Updated by: Gavalcová Daniela