Home > International Relations >

Akcia Rakusko-Slovensko

Vážená pani prodekanka, vážený pán prodekan,

 

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

 

·      Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,

·      Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,

·      Štipendiá Akcie pre diplomantov,

·      Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2019 môžu uchádzať uchádzači zo spoločenskovedných odborov).

 

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

 

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 

-          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2019

-          Výber štipendistov: začiatok mája

 

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

 

V platnosti sú nové podmienky pre podávanie projektových žiadostí. V rámci projektovej spolupráce sa k 15. 3. 2019 možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

·      podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie.

 

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 

-          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2019

-          Schvaľovanie projektov: začiatok mája

 

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia). 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o rozšírenie tejto informácie medzi prípadných záujemcov o tento program.

 

S pozdravom

 

Mgr. Daniela Remenar Kirdová

koordinátorka programu

Akcia Rakúsko-Slovensko

 

SAIA, n. o.

Sasinkova 10

812 20 Bratislava

 

Tel. +421-2-5930 4738

www.saia.sk

 


Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 21. 1. 2019 | Updated by: Prašovská Jana