Home > Departments > Department of Tourism >

Staff of the department

Head of department: Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
Deputy head of department: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Secretary: Zvaríková Iveta

Internal members:


Elexová (Šmardová) Ľudmila, Ing. PhD.,
Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Gajdošíková (Lencsésová) Zuzana, Ing., PhD.
Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Makovník Tomáš, Ing., PhD.
Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing. PhD.,
Orieška Ján, doc. Ing., PhD.
Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.
Šebová Ľubica, doc., Ing., PhD.
Šimočková Ivana, Mgr., PhD.
Vetráková Milota, prof. Ing., PhD.
Zvaríková Iveta

Internal doctorals:
Beličková Veronika, Ing.
Marciš Matúš, Ing.
Orelová Andrea, Ing.
Pančíková Kristína, Ing.
Sokolová Jana, Ing.
Žofaj Matej, Ing.

External members:
Bajaník Tibor, Ing.
Daňo Ferdinand, prof. Ing. PhD.
Dobrota Miroslav, Ing.
Droppová Csilla, Ing., PhD.
Eliášová Darina, doc. Ing., PhD.
Gregová Katarína, Ing., PhD.
Hanesová Lívia, Ing., PhD.
Hrubalová (Hudáčková) Lucia, Ing., PhD.
Hruška Miroslav, Ing., PhD.
Chrančoková Daniela, Ing., Mgr., PhD.
Indrová Jarmila, doc., Ing., PhD.
Ištok Barbara, Ing.
Jarábková Jana, doc. Ing., PhD.
Kubaľa Jaroslav, Ing.
Kvasnová Diana, Ing.
Lukáčová Beata, Ing.
Magátová Ivana, Ing.
Marušková Jaroslava, Ing. CSc.
Mazúchová Ľudmila, Ing., PhD.
Moncoľová (Medveďová) Miroslava, Ing., PhD.
Murínová Simona, Ing., PhD.
Pěč Jiří, Ing., PhD.
Pechlaner Harald, prof. Dr.
Petrík Ivan, Ing., PhD.
Repáňová Terézia, Ing., PhD.
Strašík Anton, Ing., PhD.
Ševčíková Miriama, Ing., PhD.
Tomka Július, Ing., PhD.

Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor