Projects

National research projects

Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschonosti Slovenska v globálnom prostredí , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Opustené Slovensko: Efektívne riešenie kreatívneho využitia opustených budov v prostredí mimo väčších miest, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Behaviorálne aspekty kvality a ich vplyv na budovanie kultúry kvality , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2023
Inovatívne metódy vo výučbe kultúrnych štúdií, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie internacionalizácie univerzity, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére gobalizácie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019

International research projects

Modernizácia Harmonizovaného európskeho zisťovania o využívaní voľného času (TUS), téma č. 7, grantová schéma: Grant EUROSTAT-u, spolupráca so Štatistickým úradom SR , dátum ukončenia: 30. 6. 2018
RUINS: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences, grantová schéma: Interreg Central Europe, dátum ukončenia: 31. 5. 2020

Other international projects

AWO - Academic writing online., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 31. 8. 2016
The impact of Brexit on the immigration from the V4 countries: migrant strategies, grantová schéma: International Visegrad Fund, Strategic grant , dátum ukončenia: 31. 5. 2022
Wind of Change. Empowering student Activism in Armenia. , grantová schéma: International Visegrad Fund, Visegrad+, dátum ukončenia: 25. 8. 2019
European cities in the process of constructing and transmitting of the European cultural heritage. International curriculum for undergraduate and master students, grantová schéma: Erasmus+ KA2, dátum ukončenia: 31. 8. 2021
Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement , grantová schéma: EACEA - Europe For Citizens, dátum ukončenia: 31. 3. 2021

Responsible: Head of the Department | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor