Projects

National research projects

Procesné manažérstvo kvality a meranie výkonnosti procesov., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Spotrebiteľské správanie pri nákupe tovarov dennej spotreby s dôrazom na rozdielne zloženie tovarov ponúkaných na trhoch vybraných krajín EÚ, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy , grantová schéma: , dátum ukončenia: 21. 3. 2020

Other national projects

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2019

Responsible: Head of the Department | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor