Home > Departments > Department of Economics >

Lacová Žaneta, Ing., PhD.

Courses: European economic integration
Groupes de sociétés et ingénierie fiscale internationale
Introduction to European integration
Macroeconomics 1.
Macroeconomics 1. (in English)
Macroeconomics 2.
Ouverture des marchés et intégration européenne
Consultation hours: ZS 2019/2020:
E-mail:
zaneta.lacova
Phone: 048/446 2611
Office: č. 202

National research projects

Výučba ekonómie v cudzích jazykoch ako predpoklad kvalitného vysokoškolského štúdia a rozvoja vedeckovýskumnej činnosti v európskom regióne, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019

Books for university students

Other books

Course materials

Publications issued within projects


Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor