text

Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.

Courses: Marketing Communication of Territories
Marketing of Public Administration Office
Marketing of Territory 1
Marketing of Territory 2
Territorial management and marketing
Consultation hours: Utorok od 14,00 a streda od 13,00 po dohode e-mailom
E-mail:
anna.vanova
Phone: 048/446 20 15
Office: 215

National research projects

Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Marketing v regionálnom a miestnom rozvoji – tvorba vysokoškolských učebných materiálov v slovenskom, anglickom jazyku v tlačenej a elektronickej forme, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020

International research projects

Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy v Bulharsku a na Slovensku, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2017

Other national projects

Inteligentní ľudia v inteligentných mestách., grantová schéma: MZVP - SK PRES /2016, dátum ukončenia: 31. 10. 2016

Other international projects

The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process., grantová schéma: Erasmus+ Programme, dátum ukončenia: 31. 8. 2018

Monographs

Other books

Publications issued within projects