Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Oznamy pre študentov > Začiatok AR 2020/2021 - INFORMÁCIE pre študentov >

Školné v AR 2020/2021 - informácie pre študentov

Výber školného na fakulte v akademickom roku 2020/2021 upravuje Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernica č. 7/2019 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v akademickom roku 2020/2021.

 

DENNÉ ŠTÚDIUM

- školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia

V zmysle vyššie spomínanej Smernice č. 7/2019   je povinnosťou študenta pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky školného (par. 71 ods. 3 písm. b) zákona o VŠ!!!

Študent, na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné v akademickom roku 2020/2021 z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia, VYPLNÍ a ODOVZDÁ (doručí) na študijné oddelenie fakulty ČESTNÉ VYHLÁSENIE o svojom doterajšom štúdiu (TLAČIVO Čestné vyhlásenie). Preto ak ste už v predchádzajúcom období študovali na vysokej škole v rámci daného stupňa štúdia alebo v akademickom roku 2020/2021 študujete v nadštandardnej dĺžke štúdia alebo v akademickom roku 2020/2021 študujete súbežne na dvoch vysokých školách, doručte na študijné oddelenie Čestné vyhlásenie o Vašom doterajšom štúdiu. Vzhľadom na posunutie začiatku zimného semestra môžete vyplnené tlačivo odovzdať na študijné oddelenie fakulty v termíne do 30. 9. 2020.

Fakulta v termíne do 9-10-2020 písomne oznámi študentom, ktorí majú povinnosť uhradiť školné, listovou zásielkou s doručenkou oznámenie o povinnosti uhradiť školné, a to výšku školného, dôvod výberu školného, spôsob a termín splatnosti úhrady školného.

Výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia je v AR 2020/2021 stanovená na 800,- EUR.


- školné za štúdium študijného programu v cudzom jazyku (BEM, MMB)

Každý študent, ktorý sa riadne zapísal na štúdium v AR 2020/2021, má v systéme AiS vyrúbené školné za štúdium študijného programu v cudzom jazyku a vie si zo systému vytlačiť príkaz na úhradu. Výška školného je stanovená na 30,- EUR za jeden akademický rok.

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

1.) Študenti prijatí do 1. roku externého štúdia majú školné za štúdium študijného programu v externej forme vyrúbené v AiS a vedia si zo systému AiS vytlačiť príkaz na úhradu. Zároveň im bolo Oznámenie o povinnosti hradiť školné zaslané poštou na domácu adresu. Študent prijatý a zapísaný do 1. roku štúdia je povinný uhradiť školné na akademický rok 2020/2021 v plnej výške, bez možnosti splátok najneskôr do 30. septembra 2020.

Výška školného pre študentov prijatých do 1. roku externého bakalárskeho štúdia je stanovená na 600,- EUR za jeden akademický rok, pre študentov prijatých do 1. roku externého inžinierskeho štúdia na 700,- EUR za jeden akademický rok.


2.) Študenti vyšších ročníkov externého štúdia, ktorí v AKTUÁLNOM štúdiu budú študovať v AR 2020/2021 v štandardnej dĺžke štúdia, mali povinnosť uhradiť školné za štúdium študijného programu v externej forme v termíne do 31. augusta 2020 v plnej výške, bez možnosti splátok. Každý študent, ktorý splnil podmienky pre postup do vyššieho roku štúdia a zrealizoval elektronický zápis na AR 2020/2021 resp. sa zapísal na pokračovanie v štúdiu cez študijné oddelenie, má školné za štúdium študijného programu v externej forme vyrúbené v systéme AiS a vie si zo systému vytlačiť príkaz na úhradu. Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby. Zapisný list študenta na AR 2020/2021 bol resp. bude potvrdený až po preukázaní úhrady školného.

Výška školného pre študentov externého bakalárskeho štúdia je stanovená na 600,- EUR za jeden akademický rok, pre študentov externého inžinierskeho štúdia na 700,- EUR za jeden akademický rok.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 22. 9. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111