Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Podmienky prijatia na druhý stupeň štúdia


Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy druhého stupňa štúdia na fakulte.

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia.

Prihlášku na druhý stupeň štúdia si môže podať aj uchádzač, ktorý je v poslednom roku bakalárskeho štúdia a nemá zatiaľ ukončený prvý stupeň vysokoškolského vzdelania. Túto skutočnosť uchádzač uvedie v životopise aj v samotnej prihláške. Ostatné doklady o absolvovanom bakalárskom štúdiu predloží uchádzač podľa pokynov študijného oddelenia. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie (v deň zasadnutia prijímacej komisie), môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Doklady o absolvovanom stredoškolskom štúdiu sa od uchádzača o druhý stupeň štúdia na fakulte nevyžadujú.


Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Ďalšia podmienka prijatia pre uchádzačov o dennú formu štúdia bola ZRUŠENÁ.
VŠETCI uchádzači o denné a externé štúdium budú na štúdium prijatí BEZ VYKONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 3. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111