Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy >

Odovzdávanie BP a BŠS

Pokyny pre študentov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
v snahe zabezpečiť plynulý priebeh BŠS Vás prosíme o spoluprácu a dodržiavanie uvedených pokynov.
 

Pred realizáciou BŠS

      Prezentácie záverečných prác pripravené v PowerPoint zasielajte mailom pani tajomníčke komisie
najneskôr deň pred konaním obhajoby do 12.00 h. Študenti zaradení na štátnice dňa 19.8.2020 zasielajú prezentácie na maria.pomffyova@umb.sk  Študenti zaradení na štátnice v dňoch 20. 8. a 21. 8. 2020 zasielajú prezentácie na maria.sirotiakova@umb.sk.

      Predmet správy označte: Prezentácia k BP a súbor s prezentáciou: 2020 BP Priezvisko Meno
Súbory budú k dispozícii v PC v učebni, kde sa obhajoba koná. Nebude možné používať vlastné nosiče ani nahrávať súbory tesne pred obhajobou (pre istotu si však svoj súbor s prezentáciu so sebou prineste, ak by nastali nepredvídané technické problémy).

      

      V prípade, že študent má príznaky infekčného ochorenia, alebo má nariadenú karanténu, alebo iné závažné dôvody, ktoré mu neumožňujú vykonať ŠZS prezenčnou formou, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať prodekanku pre pedagogickú činnosť mailom na maria.kanderova@umb.sk a zároveň pani sekretárku IMS PP na zuzana.vilgova@umb.sk. V takomto prípade bude študentovi umožnená obhajoba bakalárskej práce dištančnou formou.

      Sledujte oznamy pre bakalárske štúdium na www stránke fakulty, aj oznamy IMS PP, najmä deň pred konaním Vašej BŠS si skontrolujte poradie zaradených na BŠS.

 

V deň konania BŠS

      V priestoroch pri vrátnici IMS Poprad budú určené osoby, ktoré budú usmerňovať študentov a
kontrolovať tieto požiadavky:

      V prípade náhlych nepredvídaných okolností, napr. neúčasti na BŠS kvôli chorobe, alebo v
inom nevyhnutnom prípade kontaktuje vždy bezodkladne tajomníčku komisie, sekretariát pracoviska
a kohokoľvek zo spolužiakov, ktorí sú zaradení na rovnaký deň (kontakty si vezmite so sebou
na cestu, môžu sa Vám zísť).

 

UPOZORŇUJEME, že spôsob realizácie štátnic sa môže vzhľadom na nariadenia hlavného hygienika zmeniť, preto musia byť študenti pripravení na realizovanie štátnic oboma scenármi.

 

Realizácia BŠS dištančnou formou cez platformu TEAMS

Technické požiadavky na študentov pre prístup do MS TEAMS:

     Ďakujeme Vám za spoluprácu, tešíme sa na osobné stretnutia.

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

BŠS_IMS_august_2020.xlsx (10. 8. 2020 10:03:32)


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Dátum aktualizácie: 10. 8. 2020 | Aktualizoval: Vilgová Zuzana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111