Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

ZÁPISY do 1. roku štúdia v AR 2020/2021

Vážené uchádzačky, vážení uchádzači,


na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a odborného konzília sa Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici rozhodla

                                                                                   zrealizovať ZÁPISY uchádzačov,
                      prijatých na štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v akademickom roku 2020/2021

                                                                  ELEKTRONICKY (bez fyzickej účasti prijatého uchádzača).


Na internetovej stránke fakulty budú postupne pribúdať podrobné informácie s pokynmi o tom, akým spôsobom bude zápis prijatého uchádzača zrealizovaný.

Zároveň bude študijné oddelenie fakulty postupne kontaktovať prijatých uchádzačov a zasielať im informácie ohľadne zápisu na štúdium na ich mailové adresy (uvedené v prihláške na štúdium).

 

POSTUP ZREALIZOVANIA ZÁPISU na štúdium

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 8. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111