Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium > ZÁPISY do 1. roku štúdia v AR 2020/2021 >

POSTUP zrealizovania zápisu na štúdium

V nasledujúcom texte je zverejnené, čo všetko má uchádzač urobiť preto, aby bol na štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2020/2021 zapísaný.

UPOZORNENIE:
Zapísať na štúdium môžeme len uchádzača, ktorý doložil k prihláške na bakalárske štúdium overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, preukazujúcu splnenie základnej podmienky prijatia.
Preto ak ste ešte uvedený dokument k Vašej prihláške nepriložili, žiadame Vás, aby ste nám obratom zaslali poštou overenú fotokópiu Vášho maturitného vysvedčenia (dodatok nie je potrebné prikladať) na adresu:
Ekonomická fakulta UMB
Študijné oddelenie
Tajovského 10
975 90  Banská Bystrica.
 

1. Ak uchádzač POTVRDIL návratku na štúdium, vytvoril zápisný list a vybral a nahodil si predmety do systému AiS2, ktoré chce v nasledujúcom roku študovať

2. Ak uchádzač potvrdil návratku, avšak zápisný list si v systéme AiS NEVYTVORIL resp. NEVYBRAL si predmety, ktoré chce v nasledujúcom roku študovať

3. Ak uchádzač NEPOTVRDIL návratku, ale má záujem o štúdium na fakulte

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 9. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111