Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Doktorandské štúdium >

Harmonogram štúdia a študijné predpisy

HARMONOGRAM DrŠ v AR 2020/2021

 

Študijné predpisy súvisiace s doktorandským štúdiom

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM v AR 2020/2021 - EF

SMERNICA UMB č. 7/2016 o doktorandskom štúdiu

SMERNICA EF S-02-19 o úprave záverečných prác


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 8. 9. 2020 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111