Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Okruhy otázok na inžinierske štúdium

V priložených súboroch sú zverejnené tézy na prijímacie skúšky pre jednotlivé študijné programy inžinierskeho štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Ekonomika a riadenie cestovného ruchu - tézy na prijímacie skúšky

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov, Marketingový manažment podniku, Podnikové manažérske systémy - tézy na prijímacie skúšky

Marketingový manažment podniku v anglickom jazyku (študijný program MMB) - tézy na prijímacie skúšky v AJ

Financie, bankovníctvo a investovanie - tézy na prijímacie skúšky

Financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku - tézy na prijímacie skúšky v AJ

Teritoriálne štúdiá - tézy na prijímacie skúšky

Ekonomika verejného sektora - tézy na prijímacie skúšky


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 12. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111