Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Uplatňovanie konceptu spoločenskej zodpovednosti v organizáciách verejného sektora

Kód projektu: 1/0514/20
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2020
Koniec riešenia: 31. 12. 2022
Zodpovedný riešiteľ: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Hroncová Vicianová Jana, Ing., PhD.
Riešitelia: Hronec Martin, doc. Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111