Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Diplomový seminár (VES)

Garant predmetu:
Vyučujúci: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent 1. aplikuje teoretické poznatky získané počas štúdia pri riešení vecných a ekonomických problémov rozvoja územia pri spracovaní diplomovej práce, 2. vytvorí si prehľad o formálnych a metodologických aspektoch písania vedeckej práce, 3. kriticky hodnotí výhody a nevýhody rôznych zdrojov údajov, výskumných metód, 4. posúdi pomocou získaných vedomostí vhodnosť , resp. nevhodnosť rôznych zdrojov údajov a použitia výskumných metód pre spracovanie diplomovej práce 5. je schopný vyhľadávať, spracúvať a interpretovať údaje zo sekundárnych a primárnych zdrojov údajov, čo mu umožní kvalifikovane argumentovať, zdôvodniť svoje tvrdenia a obhájiť vlastné prezentované názory, 6. rozvíja vedecký prístup k práci prostredníctvom samostatnej a skupinovej práce na zadaniach v rámci seminárov, ktorým predchádza samoštúdium, na základe čoho vytvorí semestrálny projekt ako zásadný podklad spracovanie diplomovej práce.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111