Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Informačné systémy vo verejnom sektore

Garant predmetu:
Vyučujúci: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Rigová Zuzana, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: 1. vysvetlí základné pojmy, súvislosti a tendencie vo vývoji informačných systémov vo verejnom sektore; 2. aplikuje získané vedomosti pri praktickom využívaní základných funkcií informačných systémov vo verejnom sektore; 3. zhodnotí informačný systém konkrétnej organizácie z pohľadu používateľa, identifikuje jeho pozitíva, nedostatky a obmedzenia; 4. je schopný na odbornej úrovni spolupracovať so špecialistami pri návrhu, implementácii a prevádzke informačného systému organizácie; 5. získa dostupné údaje z informačného systému organizácie a efektívne ich spracuje všeobecne dostupnými softvérovými nástrojmi; 6. vytvorí model ekonomického procesu v tabuľkovom procesore, vypočíta požadované hodnoty jeho parametrov a správne interpretuje výsledky modelu v reálnom kontexte.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111